Προσλήψεις για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων κάνει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 58 ατόμων πλήρους και μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 06/08/2021 έως 12/08/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ΜΟΝΟ τη συνημένη αίτηση της, με αριθμό 19216/05-08-2021, ανακοίνωσης και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ