Τακτική Συνεδρίαση των ΠΑΙΣΔΑΠ στις 24/8

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.:

20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), στις 24.08.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα

11:30-13:30 για το κάτωθι θέμα:

1. Ορισμός μελών για την Ειδική Επιτροπή Επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

  • Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΑΙΣΔΑΠ

Φανή Παναγιωτοπούλου