Τακτική Συνεδρίαση στις 15/9

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 15.09.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  με θέματα:

  1. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης και Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 73/2021 απόφασης του Δ.Σ. για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).
  3. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Ανάπλαση οδού Ειρήνης» στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2021, του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
  4. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Πληροφοριακού συστήματος πρωτοκόλλου και διακίνησης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας μέσω του συστήματος «ΙΡΙΔΑ» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).
  5. Έγκριση κανονισμού για τη χρήση συστημάτων ΤΠΕ και Δικτύου Δεδομένων του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για διενέργεια αγοράς καταναλωτών (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  7. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 3.202,00€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 351, 660, 691, 709, 720, 721, 739, 740, 1177, 1201, 1217, 1255 /2021 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) ΤΑΠ, Δ.Τ. & Δ.Φ. γ) τέλη κοιμητηρίου δ) Μείωση ενοικίου λόγω Covid 19 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).