Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση-Έγκριση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ Εξαμήνου στις 29/9

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καλείσθε να προσέλθετε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 29.09.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέμα:

  1. Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ Εξαμήνου έτους 2021 (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος– κ. Β. Ζορμπάς).