Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στις 12-13/10

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 1210-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 με θέματα:

  1. Έγκριση ή μη παράτασης του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.
  2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) – ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» του “SWEET LIBERTY Ε.Ε.” επί της οδού ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 20.

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 13-10-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  με θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου της 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  2. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2021.
  3. Έγκριση ή μη, του ορθού πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104393 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  δύο ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 16 m3».
  4. Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ».
  5. Εξειδίκευση πίστωσης και Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  6. Λήψη απόφασης για Οικονομικές ενισχύσεις απόρων.