ΡΑΕ: Έτσι θα είναι οι νέοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 25 Οκτωβρίου βγάζει η Ρυθμιστική αρχή Ενέργειας (PAE)  τα τυποποιημένα έντυπα τόσο για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας  όσο και για τις προσφορές των προμηθευτών προς καταναλωτές που θέλουν να αλλάξουν πάροχο. Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή προτείνει την κατηγοριοποίηση των τιμολογίων χαμηλής τάσης, με σχετική σήμανση, με βάση «σύστημα διαβάθμισης του κινδύνου τιμών».

Η διαβούλευση για τα δύο τυποποιημένα έντυπα προχωράει ανεξάρτητα από το άλλο ανοικτό μέτωπο της ρυθμιστικής αρχής με τους προμηθευτές το οποίο αφορά τις ευρύτερες αλλαγές στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας

Πρόκειται για θέματα που είχαν προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και όπως είχε δηλώσει προ ημερών ο πρόεδρος της ΡΑΕ Αθ. Δαγούμας, πάνε για τον επόμενο χρόνο καθώς θα δημιουργούνταν πρόσθετη αναστάτωση σε μία αγορά που κινείται σε τεντωμένο σκοινί λόγω των μεγάλων αυξήσεων στη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην ΡΑΕ υποστηρίζουν πως τόσο οι προσυμβατικές επικοινωνίες (δηλαδή οι προσφορές που γίνονται στους καταναλωτές) όσο και η συμβατική ενημέρωση των πελατών (δηλαδή οι λογαριασμοί) πρέπει να γίνονται με τρόπο που επιτρέπουν στους καταναλωτές «να κατανοήσουν τον τρόπο διαμόρφωσης του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, να αντιληφθούν το κόστος που συνεπάγεται η εκάστοτε επιλογή προμηθευτή και τιμολογίου και να προβούν σε ενημερωμένες επιλογές συμμετέχοντας ενεργητικότερα στην αγορά».

Τιμολόγια τριών κατηγοριών κινδύνου

Προτείνεται να επισημαίνεται ο τύπος του εκάστοτε τιμολογίου βάσει της παγιωμένης κατηγοριοποίησης σε σταθερά, κυμαινόμενα και δυναμικά τιμολόγια και, ακολούθως να δηλώνεται ο συναφής «κίνδυνος τιμών» ως εξής:

  1. Τα σταθερά τιμολόγια θα προσδιορίζονται ως τιμολόγια «μηδενικού κινδύνου»,
  2. Τα κυμαινόμενα τιμολόγια με όριο προσαύξησης θα προσδιορίζονται ως τιμολόγια «οριοθετημένου κινδύνου»,
  3. Τα κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς όριο προσαύξησης θα θεωρούνται ως τιμολόγια «υψηλού κινδύνου».

Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής «θα διακρίνει κατά τρόπο σαφή εάν αναλαμβάνει ή όχι τον κίνδυνο αναπροσαρμογής – επαύξησης του ύψους της Χρέωσης Προμήθειας»

Η ΡΑΕ υποστηρίζει πως «θεωρεί αναγκαία τη σήμανση των τιμολογίων ΧΤ με κριτήριο τον κίνδυνο τιμών που ενσωματώνουν, δηλαδή το ρίσκο της αναπροσαρμογής της Χρέωσης Προμήθειας. Ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες, αναδεικνύεται ως επιτακτική η ανάγκη των καταναλωτών να αντιλαμβάνονται εκ των προτέρων την πιθανότητα επαύξησης -και μέχρι συγκεκριμένου ορίου- του ενεργειακού τους κόστους. Η κατανόηση αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας κυρίως για τους καταναλωτές που είναι ευαίσθητοι ή ευάλωτοι στις διακυμάνσεις των τιμών. Ως εκ τούτου, ο δείκτης “risktolerance” επηρεάζει καθοριστικά τις επιλογές τους». Η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση θα παράσχει στους καταναλωτές την πρωταρχική ποιοτική ένδειξη του προϊόντος προμήθειας ώστε να διερευνήσει περαιτέρω την καταλληλότητα και συμβατότητά του με τις ανάγκες του.

Οι νέοι λογαριασμοί ρεύματος που προτείνει η ΡΑΕ
Οι νέοι λογαριασμοί ρεύματος που προτείνει η ΡΑΕ
Οι νέοι λογαριασμοί ρεύματος που προτείνει η ΡΑΕ
Οι νέοι λογαριασμοί ρεύματος που προτείνει η ΡΑΕ

Στο ανταγωνιστικό σκέλος το μηνιαίο πάγιο

Για το νέο τυποποιημένο έντυπο τιμολογίου, η ΡΑΕ θεωρεί πως περιέχει πεδία αναγραφής όλων των χρεώσεων που συναπαρτίζουν το τελικό ποσό που καλείται κανείς να πληρώσει (energycomponents). Με αυτόν τον τρόπο, «γνωστοποιούνται στον καταναλωτή πλήρως και αναλυτικά οι πληροφορίες που του είναι απαραίτητες, ώστε να επιλέγει τον κατάλληλο Προμηθευτή και τιμολόγιο και να αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον πλέον συμφέροντα τρόπο. Ως βασικές πληροφορίες, που δύνανται να επηρεάζουν καθοριστικά τη διαμόρφωση της βούλησης του καταναλωτή αποτελούν: η ταυτότητα του συμβολαίου (κατηγοριοποίηση αναλόγως με το αν είναι σταθερό ή κυμαινόμενο ή δυναμικό τιμολόγιο και δήλωση του επιπέδου κινδύνου τιμών) και η ανάλυση του τρόπου που συγκροτείται το ύψος της ανταγωνιστικής Χρέωσης Προμήθειας, με ακριβή παράθεση όλων των σχετικών παραμέτρων και του τρόπου υπολογισμού τους, καθώς και δήλωση του συνολικού τελικού κόστους προμήθειας σε €/ΜWh» (ευρώ ανά μεγαβατόρα).

Για τη χρέωση «παγίου», η ΡΑΕ θεωρεί αναγκαία τη συμπερίληψη του εν λόγω κόστους στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων, δηλαδή ως παράμετρο που συνδιαμορφώνει τη Χρέωση Προμήθειας. Περαιτέρω, «δεδομένης της ετερογένειας των σκοπών που -κατά την κρίση των Προμηθευτών- εξυπηρετούνται μέσω του «παγίου», αναντίρρητα προβάλλει η υποχρέωση σαφούς διευκρίνισης στους καταναλωτές του κόστους που αντανακλάται στην εν λόγω χρέωση. Τέλος, το σχετικό κόστος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον τελικό συνολικό υπολογισμό του ύψους της Χρέωσης Προμήθειας (στάθμιση σε €/ΜWh)».

Για το τυποποιημένο έντυπο προσφορών, η ΡΑΕ υπενθυμίζει πως «κατά το προσυμβατικό στάδιο, προβλέπεται ότι οι Προμηθευτές οφείλουν να τηρούν την αρχή της διαφανούς, ακριβούς και κατανοητής πληροφόρησης κατά την επικοινωνία τους με τους Καταναλωτές (…) και την εν γένει προώθηση των προϊόντων τους (…). Μάλιστα, ειδικά για τους Μικρούς Πελάτες, προβλέπεται επιπλέον ότι η Προσφορά Προμήθειας περιλαμβάνει «σαφή, εύλογα και διαφανή κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνει χώρα η αναπροσαρμογή των Χρεώσεων Προμήθειας» (…)». Η ΡΑΕ, «λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του κείμενου πλαισίου και την ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης των καταναλωτών σε τυποποιημένα έντυπα, τα οποία να δύνανται να παρέχουν κατά τρόπο σαφή, πλήρη και εύληπτο όλες τις κρίσιμες πληροφορίες που συνδέονται με το εκάστοτε προσφερόμενο προϊόν προμήθειας, διαμόρφωσε το προτεινόμενο υπόδειγμα προσυμβατικής ενημέρωσης».