Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Oικονομικής Επιτροπής στις 2&3/11

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 02-11-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ.μ.  με θέμα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χωροθέτηση της Κεντρικής Πλατείας για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
 2. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση τριών θέσεων στάθμευσης επί της οδού Σουλίου 62, για την εξυπηρέτηση νηπίων.
 3. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσης τροφοδοσίας επί της οδού Ματσούκα, μεταξύ των οδών Λυκείου και Σολωμού.
 4. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσης τροφοδοσίας επί της οδού Κανάρη 39-41.
 5. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσης τροφοδοσίας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 45.

******************************

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 03-11-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  με θέματα:

 1. Κατάρτιση σχεδίου της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.
 2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου».
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων έτους 2018.
 4. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και οριστική κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104137 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4 m3».
 5. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ».
 6. Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας».