Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 18/11

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της υπ’ αριθμ. 643-69472/24.09.2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (δείτε στο τέλος της πρόσκλησης πληροφορίες), στις 18.11.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 με θέματα:

 1. Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
 2. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
 3. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων xώρων έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
 4. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρμογής, των τευχών Δημοπράτησης, και λοιπόν συνοδευτικών στοιχείων της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Υποέργο 1 της πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με κωδικό MIS5016102)» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
 6. Αναγκαιότητα ή μη μίσθωσης εδαφικών εκτάσεων για στάθμευση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
 7. Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη άρση ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, δυνάμει του Ν 4759/2020 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 8. Έγκριση ή μη αποτελέσματος εκκαθάρισης του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Πολιτιστική Επιχείρηση Δήμου Αγίας Παρασκευής» – ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης: «Ανάπλαση οδού Ειρήνης» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
 10. Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον πόσου από τη χρηματοδότηση του έργου: «Ανάπλαση οδού Ειρήνης» στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την αντίστοιχη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
 11. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
 12. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για διενέργεια αγοράς καταναλωτών (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 1. Η δια ζώσης συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα, Μεσογείων 415-417 – Αγία Παρασκευή.
 2. Παρακαλείστε το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα στις 15.00 να δηλώσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχετε στο δημοτικό συμβούλιο (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη).
 3. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έχει αποσταλεί η παρούσα πρόσκληση.