Τακτική συνεδρίαση 29ης&30ης στους ΠΑΙΣΔΑΠ στις 22/11

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.: 20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), στις 22.11.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τo κάτωθι θέμα:

  1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.: 20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), στις 22.11.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τo κάτωθι θέμα:

  1. Ορισμός μελών ειδικής επιτροπής επαναξιολόγησης αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού τροφείων για το σχολικό έτος 2021-2022.
  • Έγκριση αποτίμησης & καταβολής σε χρήμα των μη χορηγηθέντων Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας) και γάλακτος σε δικαιούχους εργαζόμενους των ΠΑΙΣΔΑΠ για τα έτη 2019-2020.
  • Διαγραφές βρεφών & νηπίων.
  • Εγγραφές βρεφών & νηπίων.
  • Αιτήματα Γονέων.