Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/11

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 30-11-2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00  με θέματα:

 1. Κατάρτιση σχεδίου της 14ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 2. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 321/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη για Αναπροσαρμογή ή μη των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022.
 3. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης,  αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και οριστική κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104417 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 7 ΤΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ».
 4. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, και οριστική κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104419 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ επτά (7) ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΤΥΠΟΥ PICKUP ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ».
 5. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ».
 6. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο.
 7. Παράταση της 7414/06-04-2021 σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης.
 • Αποχαρακτηρισμός έκτακτων ειδικευμένων εσόδων.
 • Υποβολή Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για το έργο «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σε δύο (2) Δημοτικά Κτίρια»
 •  Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.516,80€ στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Τσιολακούδη Αγγελικής  για την αποστολή αιρετών και υπαλλήλων από 10.11.2021 έως και 12.11.2021 στην Γορτυνία για τη συμμετοχή στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με θέμα: «Covid-19 & Κλιματική Αλλαγή, Γνώση Στρατηγική και Αποτελεσματικότητα στη νέα εποχή» και την απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου.
 •  Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.169,12€ και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 •  Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 10.000,00€ και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου (Μάνδρου).
 •  Απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου Μαμαλίγκα Σωτηρίας – Ελένης, σε απόδοση ποσού 5.000,00€, που αφορά «Τέλη Διοδίων Αττικής Οδού».
 • Έγκριση σύμβασης πληρωμής «Τελών διοδίων Αττικής οδού» για το έτος 2022 με τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.
 •  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών επιπροσθέτων αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής».
 •  Εξειδίκευση Πίστωσης και Δ΄ Κατανομή ποσού ΚΑΠ έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών.
 • Εξειδίκευση Πίστωσης και Συμπληρωματική Κατανομή ποσού ΚΑΠ έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών.