Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ ΠΑΙΣΔΑΠ στις 7/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.: 20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), στις 7.12.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., για τα κάτωθι θέματα:

  1. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  • Έγκριση Γ΄ τριμήνου Οικονομικού Έτους 2021 του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  • Διαγραφές βρεφών & νηπίων.
  • Εγγραφές βρεφών & νηπίων.
  • Αιτήματα Γονέων/ Κηδεμόνων.