Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στις 14&15/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις14-12-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00  με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Γραβιάς 15, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.
 2. Έγκριση η μη παράτασης του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 15-12-2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00  με θέματα:

 1. Αναπροσαρμογή ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2022.
 2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ».
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε)-Τακτοποιητικού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 2018».
 5. Έγκριση  του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών –Τακτοποιητικός (2ος Α.Π.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.
 6. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 55.836,11€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 232, 233, 259, 361. 362, 364, 579, 617, 621, 690, 721, 724, 749, 763, 1225, 1275, 1277, 1300, 1312, 1331, 1332, 1333, 1335, 1343/2021 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) ΤΑΠ, Δ.Τ. & Δ.Φ. γ) Μείωση ενοικίου λόγω Covid 19 δ) Εισφορά σε χρήμα ε) Μετατροπή γης σε χρήμα – Πευκάκια στ)  Πρόστιμο για εργασίες.
 7. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου  εγγυητικών συμμετοχής,  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης,  για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 1035554 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
 1. Έγκριση ή μη Πρακτικού Ι Επιτροπής Διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, μειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την “μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου στην ευρύτερη περιοχή Τσακού του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για την λειτουργία απόλυτα αναγκαίων κοινωφελών χρήσεων (δημοτικά Ιατρεία, βρεφονηπιακός σταθμός κλπ).”»
 2. Έγκριση της απόφασης 92/2020 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
 3. Έγκριση της απόφασης 25/2021 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
 4. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ), ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ “ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ”».