Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού στις 22/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 22.12.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  με θέμα:

  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής Οικονομικού έτους 2022 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 22.12.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00  με θέματα:

  1. Έγκριση 16ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Λήψη απόφασης για απευθείας μίσθωση ακινήτου στην ευρύτερη περιοχή Τσακού του Δήμου Αγίας Παρασκευής, για την λειτουργία απόλυτα αναγκαίων κοινωφελών χρήσεων (δημοτικά Ιατρεία, βρεφονηπιακός σταθμός κλπ), μετά από άγονο μειοδοτικό διαγωνισμό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
  3. Αναγνώριση οφειλής και αποτίμηση σε χρήμα των μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων έτους 2019-2020 (Συμπλήρωση της 101/21 ΑΔΣ, ΑΔΑ: Ψ7ΤΖΩ6Υ-0ΞΔ) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  4. Αναγνώριση οφειλής και αποτίμηση σε χρήμα των μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  5. Απαλλαγή τελών (παρατάσεις-εκταφή) και τοποθέτηση οστών του Στάικου Γεώργιου στο Μαυσωλείο του Κοιμητηρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Γραβιάς 15, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).