Πόσα παίρνει κάθε Δήμος της Αττικής για καθαρισμό–συντήρηση φρεατίων (Πίνακας)

Εκδόθηκε, όπως κάθε χρόνο, η καθιερωμένη Αποφαση   του Υπουργείου Εσωτερικών που κατανέμει ποσό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε Δήμους της Αττικής για τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.

Πρόκειται και φέτος, όπως πέρυσι, για 650.000,00 ευρώ.

Ειδικότερα οι ΟΤΑ μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:

(α)τον καθαρισμό από φερτά υλικά των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής και του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής,

(β)τον καθαρισμό των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων και κεντρικού αγωγού όμβριων,

(γ)τον έλεγχο από τυχόν φθορές και την κατά περίπτωση συντήρηση-επισκευή για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής και των φρεατίων επίσκεψης, των συνδετήριων αγωγών μεταξύ φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικού αγωγού όμβριων καθώς και των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των αγωγών όμβριων,

(δ)τον έλεγχο παροχετευτικότητας των αγωγών όμβριων και τον κατά περίπτωση καθαρισμό αυτών.”

Η χρηματοδότηση των Δήμων θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο Υπουργείο.

Ακολουθεί ο Πίνακας κατανομής με το ποσό κάθε Δήμου: