1η Ειδική συνεδρίαση για την εκλογή προεδρίου στις 9/1 και ωρα 10.30π.μ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) την Κυριακή 09.01.2022 και ώρα 10:30 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης

Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.