Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ ΠΑΙΣΔΑΠ στις 24/1

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.: 20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), στις 24.1.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τα κάτωθι θέματα:

 1. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000,00 ευρώ και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.
 • Επιστροφή πάγιας προκαταβολής & αποδέσμευση του υπόλογου υπαλλήλου για το έτος

2021.

 • Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022, βάσει του Ν. 4412/16.
 • Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών τροφίμων, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για το έτος 2022, βάσει του Ν. 4412/2016.
 • Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών συντήρησης και επισκευής των σχολικών λεωφορείων για το έτος 2022, βάσει του Ν.

4412/2016.

 • Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών έτους 2022.
 • Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022, βάσει του Ν.4412/16.
 • Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022, βάσει του Ν.

4412/2016.

 • Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής ειδών εξοπλισμού έτους 2022.
 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022 βάσει του Ν. 4412/2016
 1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022 βάσει του Ν. 4412/2016.
 1. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής επαναξιολόγησης αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού τροφείων για το σχολικό έτος 2022.
 1. Διαγραφές βρεφών & νηπίων.
 1. Εγγραφές βρεφών & νηπίων.
 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΑΙΣΔΑΠ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ