Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9/2

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 09-02-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00  με θέματα:

  1. Έγκριση της απόφασης 33/2021 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  2. Έγκριση της απόφασης 43/2021 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  3. Έγκριση της απόφασης 78/2021 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  4. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και οικονομικών προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 1035554 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, της προμήθειας με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  5. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ), ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ “ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ”».
  6. Έγκριση της υπ’ αριθμ 24/2022 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
  7. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής 6.000,00 € για την αγορά ταχυδρομικών τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου. 
  8. Παράταση ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών που αφορά την κατασκευή του έργου «ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328».
  9. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής που αφορά σε δαπάνες σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση: (Α) 1 πίλλαρ με ΑΠ 1306522 επί της οδού Αιγαίου Πελάγους αρ. 24 (Β) 1 πίλλαρ με ΑΠ 1306523 επί της οδού Αιγαίου Πελάγους αρ. 78»