Τριπλή συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου στις 23/2

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική-Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 23.02.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  με θέματα:

  1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική-Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 23.02.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00  με θέματα:

  1. Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής B΄ Εξαμήνου έτους 2021 (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 23.02.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00  με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την επιλογή χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατ’ το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) έτους 2021 (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΚΟΙΚΕΔΑΠ)» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη (εισήγηση: Εκκαθαριστής – ορκωτός ελεγκτής: κ. Γεώργιος Βασ. Μπαδήμας).
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για διενέργεια αγοράς καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Λήψη Απόφασης για αυτοδίκαιη άρση ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου χαρακτηρισμένο ως χώρος σχολείου, όμορου στο 5ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 117Γ, δυνάμει του Ν. 4759/2020 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).