Τακτική Συνεδρίαση στις 13/4

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 13.04.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00  με θέματα:

  1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση χώρου για τη μεταστέγαση του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και του Τμήματος Πρασίνου (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Λήψη απόφασης Περί αποδοχής της από 22-2-2022 πρότασης της εκμισθώτριας Μαργαρίτας Μάγκλαρη (αριθ. πρωτ. Δήμου:4686/23-2-2022) για  μείωση του μισθώματος του υπ’ αριθ. Ι-3 καταστήματος, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 419 (στο εμπορικό κέντρο ΑΙΘΡΙΟ), που έχει μισθώσει και χρησιμοποιεί ο Δήμος (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  4. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και δύο υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).
  5. Έγκριση ή μη  του Πρακτικού Νο1/2022 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).
  6. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).
  7. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Δ. Λέκκας).