Τέλειωσαν τα εμπόδια για τον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων

τοῦ Πρωτ. π. Σταύρου Τρικαλιώτη

῾Υπεγράφη τήν Τρίτη 3 ᾿Απριλίου 2012 τό συμφωνητικό μέ τό ὁποῖο τίθεται σέ ἐφαρμογή ἡ Διαθήκη τῆς ἀειμνήστου Εὐθυμίας Γεωργιοπούλου, πού ἀπεβίωσε τό 2001. ῾Η ἀείμνηστος δωρήτρια -κάτοικος ῾Αγίας Παρασκευῆς- μέ τήν Διαθήκη της ἐξέφραζε τήν ἐπιθυμία νά οἰκοδομηθεῖ ῾Ι. Ναός στά ὅρια τοῦ Δήμου ῾Αγίας Παρασκευῆς ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς ῾Αγίας Εὐθυμίας, ἐπειδή καί τήν ἴδια τήν ἔλεγαν Εὐθυμία. ῾Η ἀείμνηστος ὅρισε ὡς ἐκτελέστρια τῆς Διαθήκης τήν κουμπάρα της κ. Μαρία Ζαφειράκη (βλέπε φωτό κάτω, ὅπου ὑπογράφει τό συμφωνητικό) καί παράλληλα ὅριζε ὅτι ἡ Διαθήκη ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνέγερση τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ νά γίνει μέ τήν συνεργασία τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου.

Μετά ἀπό μακροχρόνιες δίκες καί ἀφοῦ οἱ νόμιμοι κληρονόμοι ἔλαβαν αὐτά πού τούς ἀναλογοῦσαν, σύμφωνα μέ τίς δικαστικές ἀποφάσεις, τό πεδίο ἦταν πλέον ἐλεύθερο γιά νά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή τό κομμάτι τῆς Διαθήκης πού ἀφοροῦσε ἀόριστα στήν ἀνέγερση τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ. ῞Οταν τό 2005 πληροφορήθηκα τήν ὕπαρξη αὐτῆς τῆς Διαθήκης ἀπό τόν καλό μας φίλο καί συμπαραστάτη τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ κ. Μανώλη Κωνσταντακόπουλο (νῦν δημοτικοῦ Συμβούλου καί τότε Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Συλλόγου ᾿Ανεγέρσεως τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων), ἔκανα ὅ,τι ἦταν ἀνθρωπίνως δυνατό νά κατοχυρωθεῖ ἡ Διαθήκη αὐτή ὑπέρ τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ μας, ἐπειδή τότε εἴχαμε ἀρχίσει τήν ᾿Ανέγερση τοῦ ὑπογείου ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων.

῾Υπῆρξαν συντονισμένες προσπάθειες τόσο ἀπό ἐμένα ὡς Προέδρου τῆς Διαχειριστικῆς ᾿Επιτροπῆς τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων μαζί μέ τά Μέλη τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς ᾿Επιτροπῆς, ὅσο καί ἀπό τόν τότε Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου ᾿Ανεγέρσεως τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων δημοσιογράφο Θάνο Βρακόπουλο, καθώς καί μέ τά μέλη τοῦ Συλλόγου ᾿Ανεγέρσεως πρός αὐτό τόν σκοπό. Τελικά, ὕστερα ἀπό μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις καί διεκδικήσεις κατορθώσαμε καί πείσαμε τόσο τήν ῾Ιερά ᾿Αρχιεπισκοπή ὅσο καί τήν ἐκτελέστρια τῆς Διαθήκης γιά τό δίκαιο αἴτημά μας.

῎Ετσι τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς ᾿Αθηνῶν μέ μιά ἱστορική γιά έμᾶς ἀπόφαση κατοχύρωσε τήν Διαθήκη ὑπέρ ἡμῶν καί ὅρισε ὁ Νέος ῾Ιερός Ναός νά ὀνομασθεῖ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ἱκανοποιώντας τό αἴτημα τῆς διαθέτιδος.

᾿Εδῶ καί ἕνα χρόνο τώρα ἔχοντας ἄριστη συνεργασία μέ τόν νέο Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου ᾿Ανεγέρσεως τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων κ. Γιάννη ᾿Αρβανιτάκη, στέλεχος τῆς ᾿Εθνικῆς Τράπεζας, καθώς καί μέ τά ἀξιότιμα μέλη τόσο τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς ᾿Επιτροπῆς, ὅσο καί μέ τά ἀξιότιμα μέλη τοῦ Συλλόγου ᾿Ανεγέρσεως, κατορθώσαμε νά φέρουμε σέ πέρας τήν πολλή δύσκολη ἀπό νομικῆς ἀπόψεως αὐτή ὑπόθεση καί νά ὑπογράψουμε μέ τήν ἐκτελέστρια τῆς Διαθήκης συμφωνητικό, τό ὁποῖο ὁριοθετεῖ τά πλαίσια δράσης πρός ἐπίτευξη τοῦ ποθουμένου, τήν ἀνέγερση τοῦ Νέου μας ῾Ιεροῦ Ναοῦ.

Τό συμφωνητικό ὑπεγράφη ἀφ’ ἐνός μέν ἀπό τόν Πρόεδρο πρωτ. π. Σταῦρο Τρικαλιώτη καί τά μέλη τῆς Διαχειριστικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων καί ἀφ’ ἑτέρου ἀπό τήν ἐκτελέστρια τῆς Διαθήκης κ. Μαρία Ζαφειράκη. Τό συμφωνητικό ὁρίζει ρητῶς ὅτι ὁποιεσδήποτε ἐνέργειες τῶν δύο συμβαλλομένων μερῶν πρέπει νά ἔχουν τήν γραπτή ἔγκριση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς ᾿Αθηνῶν, Πρόεδρος τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ.κ. ῾Ιερώνυμος. Σημειωτέον ὅτι τό συμφωνητικό συνυπεγράφη ἀπό τόν δικηγόρο τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ κ. Θεόδωρο Θεοδωρακόπουλο, ἀπό τόν δικηγόρο τῆς ἐκτελέστριας τῆς Διαθήκης κ. Μιχαήλ Μαυρομιχάλη καί ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Ἀνεγέρσεως κ. Γιάννη ᾿Αρβανιτάκη. Στήν ὑπογραφή τοῦ συμφωνητικοῦ εἶχε προσκληθεῖ καί παρίστατο καί ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν κ. ῾Ιερωνύμου, ὁ αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Σιᾶτος, Περιφεριάρχης τοῦ τομέα μας καί ἐφημέριος τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ Πρηφήτη ᾿Ηλιού ῾Αγίας Παρασκευῆς.

Ο πρῶτος καρπός τοῦ ἀνωτέρω συμφωνητικοῦ εἶναι ἡ Διακήρυξη Δημόσιου ᾿Ανοικτοῦ Μειοδοτικοῦ Διαγωνισμοῦ γιά τήν πρώτη φάση τοῦ ἔργου, ὅπως φαίνεται καί στό κείμενο τοῦ διαγωνισμοῦ πού δημοσιεύουμε παρακάτω. ῎Ας εὐχηθοῦμε ὁ Πανάγαθος Θεός νά φέρει σέ πέρας τό δύσκολο αὐτό ἔργο γιά τό καλό τῶν κατοίκων τῆς Περιοχῆς Πευκακίων ῾Αγίας Παρασκευῆς.