Υπόμνημα της Ένωσης Γονέων Αγ. Παρασκευής σχετικά με τον Προϋπολογισμό & τις ανάγκες των σχολείων

Ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου είναι σημαντικά γιατί, είθισται, οι Προϋπολογισμοί να αποτυπώνουν την πολιτική που στοχεύει ο Δήμος να ακολουθήσει καθ’ όλο το χρόνο.  Μέσα απ’ αυτό το πρίσμα μελετήσαμε τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα όπως μας παραδόθηκε για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ακούσαμε την εισηγητική ομιλία του Δημάρχου αλλά και τις απαντήσεις του στα ερωτήματά μας όπου επανειλημμένα δεσμεύτηκε ότι τα σχολεία (ως προς την λειτουργία και τις επισκευές) είναι η πρώτη του προτεραιότητα. Γεγονός που όμως εκτιμούμε ότι δεν αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό.

Παράλληλα, έχοντας επίγνωση αφ’ ενός των συγκεκριμένων δεδομένων που θέτουν το πλαίσιο άσκησης διοίκησης εκ μέρους του Δήμου και αφ’ ετέρου την ραγδαία κλιμακούμενη υποβάθμιση της δημόσιας, δωρεάν και ενιαίας εκπαίδευσης μέσω και της δραματικά υποχρηματοδότησής της (μόλις 2,5% επί του ΑΕΠ) επισημαίνουμε τα παρακάτω και ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις/προτάσεις μας ώστε να αποτυπωθεί μέσω του προϋπολογισμού η δηλωμένη πολιτική βούληση για προτεραιότητα των σχολείων αλλά και για να μη χαθεί στο μέλλον χρόνος με διαδικαστικές πράξεις (αναμορφώσεις, άλλες αναγκαίες εγκρίσεις) για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Για το 2012 δόθηκαν συνολικά στα 2 ΝΠΔΔ  352.144,19 Ευρώ (212.144,19 από επιχορηγήσεις Υπ.Εσωτερικών +140.000 από ιδίους πόρους του Δήμου).

Για το 2013 ο Δήμος συνολικά προϋπολογίζει 293.000 Ευρώ (κωδ.6711.24 213.000ευρώ από επιχορηγήσεις Υπ.Εσωτερικών και κωδ.6715.08 80.000ευρώ από ιδίους πόρους).

Δηλαδή, συνολική μείωση περίπου 17% έναντι του 2012. Η επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών παρουσιάζει μείωση από το 2009 έως και το 2012 συνολικά 66% (2009: 622.205, 2010: 332.653,80, 2011:352.437,99, 2012:212.144,19). Ο δε Δήμος εξ ιδίων πόρων έδωσε το 2011 170.000ευρώ, το 2012 140.000ευρώ ενώ για το 2013 προβλέπει 80.000ευρώ.

Προτείνουμε για το 2013 να προβλεφθεί ποσόν τουλάχιστον αντίστοιχο του 2012 (δηλ. περίπου 353.000ευρώ, ήτοι αύξηση του κωδ.6715.08 κατά 60.000ευρώ) λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένονται άμεσα επιβαρύνσεις στα τιμολόγια  ΔΕΚΟ ενώ δεν μπορεί να αποκλειστούν ανά πάσα στιγμή επιπλέον επιβαρύνσεις σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Το 2012 διατέθηκαν 84.600 ευρώ για επισκευές αύλειων χώρων 3 σχολείων. Για το 2013 υπάρχει μηδενική πρόβλεψη. Προτείνουμε να προβλεφθεί στον κωδικό (30.7326.08)  αντίστοιχο ποσόν ώστε να επισκευασθούν αύλειοι χώροι τουλάχιστον άλλων 3 σχολείων που βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση (π.χ. 1ο δημοτικό, 1ο γυμνάσιο, 7ο δημοτικό, 5ο-11ο Δημοτικά, 1ο Λύκειο,4ο δημοτικό κ.α.)

Το 2012 υπήρξε πρόβλεψη από αναμόρφωση 80.000ευρώ για τις βελτιώσεις λειτουργικότητας του 3ου Δημοτικού  στον κωδικό 30.7331.54, ο οποίος μηδενίζεται αλλά στον τελικό προϋπολογισμό εξόδων προβλέπονται οι 80.000ευρώ στον κωδικό 30.6261.04, οπότε αναμένεται ότι θα προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν.

Συντηρήσεις-επισκευές σχολείων (Κωδ.30.7331.52 με χρηματοδότηση μέσω ΣΑΤΑ σχολείων και ιδίους πόρους) και πρόβλεψη 139.385,52 ευρώ και με χρόνο περαίωσης σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα 14 μήνες. Το 2011 και το 2012 υλοποιήθηκε η «ανοικτή εργολαβία» του 2010 (περίπου 120.000ευρώ), ενώ η διακήρυξη του έργου «ανοικτή εργολαβία 2012-2013» αναφερόταν στο συνολικό ποσόν των 290.386,50 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Οι αναγκαίες επισκευές σε σχολεία είναι πολύ μεγαλύτερες από το ποσόν που προϋπολογίζεται για το 2013 (π.χ. στεγανώσεις/μονώσεις σε 1ο δημοτικό, 4ο γυμνάσιο, 2ο λύκειο, 2ο γυμνάσιο, τουαλέτες 2ου δημοτικού και 6ου δημοτικού, αίθουσα εκδηλώσεων 4ου γυμνασίου, βαψίματα εσωτερικά και εξωτερικά σε πάρα πολλά σχολεία κα). Εκτιμούμε δε, ότι το ποσό των 139.385,52 ευρώ δεν θα καλύψει τις ανάγκες αυτές και, δεδομένου ότι επί 2 χρόνια διατέθηκαν μόνο 120.000ευρώ, τα προβλήματα θα συνεχίζουν να σωρεύονται και να οξύνονται ενώ θα προκύπτουν συνεχώς και νέα.

Στο θέμα των επισκευών των σχολείων άπτεται και η δέσμευση του Δημάρχου ότι κάθε χρόνος θα είναι «αφιερωμένος» για την συνολική επισκευή ενός σχολείου. Για το 2011  ήταν το 4ο δημοτικό, έργο που πραγματοποιήθηκε και βελτίωσε αισθητά την  λειτουργικότητα του σχολείου. Για το 2012 ήταν το 3ο δημοτικό (βελτιώσεις που ελπίζουμε να πραγματοποιηθούν εντός του 2013) αλλά για το 2013 δεν αναφέρεται κανένα σχολείο που θα επισκευασθεί συνολικά. Προτείνουμε να συμπεριληφθεί άμεσα στον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής και σε συνεργασία με την ΔΕΠ να καθοριστεί ποιο θα είναι αυτό το σχολείο με βάση την αμεσότητα των αναγκών.

Δεν αναφερόμαστε αναλυτικά στις ανάγκες σχολικής στέγης, θέμα για το οποίο έχουμε ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο πολλάκις, εκτός από την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης 2 αιθουσών για το 1ο Δημοτικό.

Σημειώνουμε την πρόβλεψη για το Μαθητικό Φεστιβάλ, τις μεταφορές των μαθητών, τις 2 επιπλέον αίθουσες του 3ου δημοτικού θέλουμε όμως να επισημάνουμε ότι απαιτείται να προβλεφθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος των θεατρολόγων στα σχολεία ούτως ώστε να μην αφαιρεθούν από τα ποσά που προβλέπονται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Αναρωτιόμαστε δε, γιατί δεν προβλέπεται σε κωδικό της κατηγορίας 647 «Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων;

Θα επαναλάβουμε την πρότασή μας αναφορικά με την δημιουργική απασχόληση (15.6473.02 εξόδων και 1699.02 εσόδων) για την δωρεάν παροχή του προγράμματος στα παιδιά λόγω των αυξημένων οικογενειακών αναγκών και στα πλαίσια της παρεχόμενης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου (επιβάρυνση του Δήμου κατά 20.000ευρώ).

Θεωρούμε ότι η όποια «επιβάρυνση» προκύψει στον προϋπολογισμό του Δήμου θα είναι η ελάχιστη σε σχέση με αυτό που αξίζουν και δικαιούνται οι 6.000 μαθητές δημοσίων σχολείων και οι 37 σχολικές μονάδες της πόλης μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο                                                  Αγία Παρασκευή 22/01/2013