Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εκλογές στους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων

πίνακας, εκλογές συλλόγων2

Η φετινή χρονιά είναι χρονιά Εκλογών για τους Συλλόγους Γονέων. Προς αποφυγήν οποιασδήποτε δυσλειτουργίας και αστοχίας επαναλαμβάνουμε συνοπτικά τα όσα ορίζονται για τις εκλογές των Συλλόγων Γονέων.

– Τα εγκεκριμένα από το Πρωτοδικείο Καταστατικά των Συλλόγων Γονέων οφείλουν να έχουν αναπροσαρμοστεί βάσει του Νόμου 2621/98 που ρύθμισε θέματα λειτουργίας των οργανώσεων γονέων των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που το καταστατικό ενός συλλόγου δεν έχει αναπροσαρμοστεί, ο Σύλλογος εφαρμόζει τον Νόμο στα σημεία που υπάρχει διαφοροποίηση.

Όργανα διοίκησης του Συλλόγου Γονέων είναι η Γεν.Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γεν.Συνέλευση αποτελείται από τους γονείς των μαθητών οι οποίοι μετέχουν αυτοδίκαια  σε αυτήν υπό την έννοια ότι το καταστατικό δεν μπορεί να αποκλείσει γονέα να γίνει μέλος του συλλόγου αφού τακτοποιηθεί οικονομικά. Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι μπορούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κάθε όργανο που προβλέπει  ο Νόμος, ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο καταστατικό της. Προκηρύσσει τις εκλογές και  εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή η οποία συλλέγει τις υποψηφιότητες.

Για να είναι έγκυρες οι εκλογές του Συλλόγου πρέπει να ψηφίσουν οι γονείς του 1/3 των μαθητών του σχολείου.  Διαφορετικά οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι άλλες 2 φορές. Αν και την τρίτη φορά δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός, τότε θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου.

Στις εκλογές εκλέγονται: -Διοικητικό Συμβούλιο –Εξελεγκτική Επιτροπή και Εκπρόσωποι στην Ένωση Γονέων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Με βάση τα καταστατικά και τον Νόμο 2621/98 εκλέγεται και εκπρόσωπος στην Σχολική Επιτροπή. Όμως τώρα πλέον η ανά βαθμίδα εκπαίδευσης σχολική επιτροπή έχει εκπροσώπους που ορίζονται από την Ένωση Γονέων. Άρα, κάθε Σύλλογος μπορεί να εκλέγει έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του για το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας.

-Η ψηφοφορία είναι μυστική και  κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% του αριθμού των μελών του Δ.Σ. Δηλαδή για 7μελές Δ.Σ. «σταυρώνουμε» μέχρι 3, για 9μελές Δ.Σ. μέχρι 4.

Κάθε γονέας δικαιούται να ψηφίσει μία φορά και έχει μία ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών που εκπροσωπεί. Μπορούν όμως να ψηφίσουν και οι δύο γονείς κάθε μαθητή.

Κάθε Σύλλογος Γονέων εκπροσωπείται στην Ένωση Συλλόγων Γονέων από 1 εκπρόσωπο ανά 30 μαθητές των οποίων οι γονείς ψήφισαν. Π.χ. Σχολείο με δύναμη 270 μαθητές. Για να είναι έγκυρες οι εκλογές  πρέπει να ψηφίσουν γονείς τουλάχιστον 90 μαθητών. Στην Ένωση ο Σύλλογος μπορεί να εκπροσωπηθεί το μέγιστο από 9 εκπροσώπους (270/30).

Με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας συμπληρώνεται Πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή το οποίο υπογράφεται εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τον Διευθυντή του Σχολείου ο οποίος βεβαιώνει τον αριθμό της δύναμης των μαθητών του σχολείου. Αντίγραφο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής αποστέλλεται στην Ένωση Γονέων.

Yπόδειγμα Πρακτικού Εφορευτικής

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑΣ

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Για εκλογές που γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο οι σταυροί που βάζουμε είναι  μέχρι το 40% του αριθμού των μελών του Δ.Σ. Δηλαδή για 7μελές Δ.Σ. «σταυρώνουμε» μέχρι 3, για 9μελές Δ.Σ. μέχρι 4.

Για να είναι έγκυρες οι εκλογές πρέπει οι γονείς που θα ψηφίσουν να εκπροσωπούν το 1/3 του συνόλου των μαθητών του σχολείου

2. ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Πρώτα υπολογίζουμε το σύνολο των αντιπροσώπων που μπορεί να εκλέξει το σχολείο αν ψηφίσουν οι γονείς όλων των μαθητών (Σύνολο μαθητών : 30)
Tο 40% από το αποτέλεσμα αυτό μας δίνει και τον αριθμό σταυρών που βάζουμε για την εκλογή αντιπροσώπων στην Ένωση Γονέων
π.χ. σχολείο με 206 μαθητές
206:30=6.87 (μπορούν να εκλεγούν μέχρι 7 αντιπρόσωποι)
6.87 x 40%=2.75 (βάζουμε μέχρι 3 σταυρούς)

3. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για την εκλογή της εξελεγκτικής επιτροπής βάζουμε μόνο 1 σταυρό καθώς τα μέλη που εκλέγονται είναι 3

4. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (προεραιτικό)
Για την εκλογή εκπροσώπου στο συμβούλιο σχολικής κοινότητας βάζουμε 1 σταυρό.

 

 

 

 

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr

Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.