Αλλαγές στους Αντιδημάρχους και τους Εντεταλμένους Συμβούλους της Αγίας Παρασκευής

 

Σε τροποποίηση της με αριθμό 431/2014 απόφασης του περί ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Αγίας Παρασκευής, προχώρησε στις 9-12-2015 ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος, μετά την πρόσφατη παραίτηση για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους της Ζωής Φωτεινού  από το αξίωμα της άμισθης Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής. Σύμφωνα με την 543/2015  νέα απόφαση Δημάρχου ορίζεται Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού ο Παναγιώτης Γκόνης, ενώ η Ζωή Φωτεινού  συνεχίζει να υπηρετεί την  κοινωνική πολιτική του Δήμου ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος.

Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι έχουν πλέον  ως  εξής:

Α. Αντιδήμαρχοι:

Κωνσταντίνος Χατζηανδρέου:  Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών (χωρίς αντιμισθία) με θητεία έως 28/02/2017 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο των τμημάτων α)Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων β) Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης, γ)Εξυπηρέτησης Πολιτών και δ) Εσωτερικής Ανταπόκρισης της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
•Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
Ιωάννης Σιδέρης: Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (με αντιμισθία) με θητεία έως 28/02/2017 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του Τμήματος Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων – Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
•Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας  και έλεγχο του Τμήματος Περιβάλλοντος (πλην της αρμοδιότητας της Πολιτικής Προστασίας) και του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
•Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Ελισάβετ Πετσατώδη: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (με αντιμισθία) με θητεία έως 28/02/2017  με  τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης , οι αρμοδιότητες των οποίων περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
•Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Σπυρίδων Παπαγεωργίου: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (χωρίς αντιμισθία) με θητεία έως 28/02/2017 με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο των τμημάτων α) Εσόδων και β) Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
•Τον έλεγχο εποπτεία και καλή λειτουργία  των αρμοδιοτήτων που αφορούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
•Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
Παναγιώτης Γκόνης: Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού (με αντιμισθία) με θητεία από 09/12/2015 έως 07/06/2018 με  τις παρακάτω αρμοδιότητες:
•Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του τμήματος Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, οι αρμοδιότητες του οποίου περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
•Την εποπτεία και το συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.
•Το συντονισμό όλων των θεμάτων που αφορούν σε θέματα μεταξύ Δήμου και Ο.Σ.Κ.
•Το σχεδιασμό και το  συντονισμό των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
•Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

Β. Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Ζωή Φωτεινού (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητες:
•Το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της ισότητας  των δύο φύλων.
•Τη διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν θέματα υγείας.
•Την εποπτεία λειτουργίας του μουσικοκινητικού εργαστηρίου.
•Την εποπτεία λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων
Γεράσιμος Βλάχος (χωρίς αμοιβή), με αρμοδιότητες:
•Την Κοινωνική Πολιτική.
•To Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αρωγής(κοινωνικά επιδόματα κ.λπ)
•Την Εποπτεία Λειτουργίας όλων των Κοινωνικών Δομών, Προγραμμάτων και Δράσεων του Δήμου, (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο,  Κοινωνικό Φαρμακείο, Ανταλλακτήριο  του Δήμου, Τράπεζα Χρόνου, Κέντρο Γυναίκας,  ΚΑΠΗ, κ.λπ.).
•Την παρακολούθηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αφορούν την κοινωνική πολιτική.
•Την Κοινωνική Πρόνοια (Κοινωνικά Επιδόματα, κ.λ.π.)
Δημήτριος Κονταξής (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητες:
•Τον έλεγχο και το συντονισμό των θεμάτων καθημερινότητας.
•Τον έλεγχο και το συντονισμό αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.
Στυλιανή Ψύλλα (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητες:
•Την Πολιτική Προστασία,
•Τη διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων,
•Το πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων.
Ιωάννης Λογοθέτης (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητα  την υποστήριξη των ενοριών και των εκκλησιών του Δήμου.
Μαρία Ρεμπούτσικα (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητα  την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.
Χρύσα Κολώνια του Βασιλείου (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητες :
•Την εποπτεία και το συντονισμό θεμάτων που αφορούν στη Νεολαία και στο Τοπικό Συμβούλιο Νέων.
•Την προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνίας των πολιτών.
•Τη δημιουργία δημοτικού μητρώου ενεργών συλλόγων, σωματείων και εθελοντών
Ιωάννης Βοσταντζόγλου (Μποσταντζόγλου) (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητα  την εποπτεία επί θεμάτων που αφορούν στις θεατρικές ομάδες του Δήμου σε συνεργασία με τον ΠΑΟΔΑΠ.
Βασιλική Σταθουλοπούλου (χωρίς αμοιβή) με αρμοδιότητα  την ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 του Ν. 3852/2010).

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter