Τελεσίγραφο Γεροβασίλη για την αξιολόγηση στο δημόσιο

y
Αξιολόγηση υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016 Με τις διατάξεις των άρθρων 14-24 του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 (Α’ 33) εισήχθη νέο σύστημα αξιολόγησης για τους τακτικούς πολιτικούς υπαλλήλους (μονίμους και Ι.Δ.Α.Χ.) που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού (άρθρο 14).
AdTech Ad Σύμφωνα με την Όλγα Γεροβασίλη η αξιολόγηση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και συνεισφέρει στην ποιοτική αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και στην υποκίνηση των υπαλλήλων, Οι εκθέσεις αξιολόγησης, που θα συνταχθούν κατ’ εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη εν γένει για τις επιλογές προϊσταμένων όλων των επιπέδων κατά τη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων ως μοριοδοτούμενο κριτήριο, και για την εγγραφή στο «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης» του ν. 4369/2016, για όσους υπαλλήλους υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης αυτό,
Παράλληλα αναφέρει ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατόπιν έκδοσης της προκήρυξης, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει καταρτισθεί αρμοδίως από την υπηρεσία, αναμένεται έως το Δεκέμβριο του 2017 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., ενώ μέχρι τον Απρίλιο 2018 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η αντίστοιχη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.
Η κ. Γεροβασίλη καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων αξιολόγησης των υπαλλήλων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίησή της ως εργαλείου για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, θα πρέπει να διανείμουν τα έντυπα αξιολόγησης στους υπαλλήλους, που υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης, το αργότερο έως την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης το αργότερο έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017.
Υπενθυμίζεται ότι τα Έντυπα Αξιολόγησης διατίθενται από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατόπιν αιτήματος των Υπηρεσιών. Τέλος, οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται, έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, να αποστείλουν συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή των διαδικασιών της αξιολόγησης των υπαλλήλων τους. Τα επιμέρους στοιχεία θα αποστέλλονται από όλους τους φορείς αποκλειστικά στο Υπουργείο που τους εποπτεύει, το οποίο ακολούθως θα αποστείλει στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά τα ανωτέρω στοιχεία
.