Καταγραφή του προσωπικού των Δήμων – Ποιους αφορά – Η διαδικασία – Οι χρόνοι

ΥΠΕΣ
Το Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφο – εγκύκλιο του προς τους Δήμους της Χώρας, ζητά τη συμπλήρωση πρότυπου πίνακα (επισυνάπτεται στην εγκύκλιο) και στη συνέχεια ανάρτησή του, μέχρι τις 24 Ιουλίου 2017, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ, με τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού, που είτε στελεχώνει τις οργανικές μονάδες των Δήμων, είτε παρέχει υπηρεσίες σε αυτές βάσει σχετικής σύμβασης.Τα εν λόγω στοιχεία θα υποβληθούν στην Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών άπαξ και στη συνέχεια θα συσχετισθούν, βάσει του Α.Φ.Μ κάθε υπαλλήλου, με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει οι πιστοποιημένοι Διευθυντές Προσωπικού των Δήμων στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής Μητρώο), «ώστε να προκύψει μία ολοκληρωμένη και αναλυτική εικόνα του προσωπικού κάθε οργανικής μονάδας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Τέλος, η συμπλήρωση του προαναφερόμενου πρότυπου πίνακα από τους Δήμους, θα βοηθήσει στη διάθεση αξιόπιστων και ολοκληρωμένων στοιχείων στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου, αναφορικά με τη στελέχωση των οργανικών μονάδων.

Η παρακολούθηση της στελέχωσης, με επίκαιρα, συνοπτικά στοιχεία θα συνεχιστεί, σε μηνιαία βάση, μέσω του ανωτέρω Κόμβου.

 

Ποιοι εργαζόμενοι στους Δήμους καταχωρούνται

Η καταχώρηση αφορά υπαλλήλους με έμμισθη εντολή, μόνιμους υπαλλήλους, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, συμβασιούχους έργου, καθώς και πρακτικής άσκησης / μαθητείας / επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Ποιοι δεν καταχωρούνται

Δεν καταχωρούνται οι εξής εργασιακές σχέσεις (με όρους Μητρώου): Αιρετοί, αντιρρησίες συνείδησης, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστική απόφαση, μετακλητοί / ειδικοί σύμβουλοι / ειδικοί συνεργάτες / επιστημονικοί συνεργάτες, ιδιώτες μέλη επιτροπών, πρόεδροι / μέλη διοικητικών συμβουλίων/όργανα διοίκησης, επί θητεία, σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, σχολικοί τροχονόμοι, καθώς και απασχολούμενοι με προσωρινή διαταγή / ασφαλιστικά μέτρα / προσωρινά εκτελεστή δικαστική απόφαση, εφόσον η προηγούμενη εργασιακή τους σχέση δεν εμπίπτει σε αυτές που αποτυπώνονται στο συνημμένο πρότυπο πίνακα, ως ανωτέρω.

Επίσης, δεν καταχωρούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» (δεν απογράφονται ούτε στο Μητρώο) καθώς και υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι ή έχουν διατεθεί σε άλλο φορέα και δεν απασχολούνταν στο Δήμο στις 1-7-2017.

 

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο η εγκύκλιος 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ |
https://www.epoli.gr/