Συντάξιμες αποδοχές Δημοτικών Υπαλλήλων: Πώς υπολογίζονται

Ενημέρωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.4387/2016, που αφορά στις συντάξιμες αποδοχές δημοτικών υπαλλήλων και τις νέες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Λόγω του ότι, ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνει με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, αλλά και δεδομένου ότι, στην περίπτωση του κάθε υποψήφιου συνταξιούχου μπορεί να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 8 του Ν.4387/2016, του άρθρου 94 του Ν.4461/2017 και του άρθρου 1 του Ν.4488/2017, από την Ομοσπονδία διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  • ​Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές από το ασφαλιστικό έτος 2002 μέχρι και την έναρξη της καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου-λειτουργού. Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος, που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1-1-2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης, τότε αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος, που λογίζεται ως συντάξιμος) και για το πριν την 1-1-2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως πέντε (5) ετών ασφάλισης.
  • Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4387/2016, όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 94 του Ν.4461/2017.

«Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού αποστείλουν πίνακα στον οποίο θα περιλαμβάνονται για κάθε έτος, από το 2002 μέχρι και την ημερομηνία αποχώρησης του υποψήφιου συνταξιούχου, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν.4488/2017, οι αποδοχές του (πραγματικές και πλασματικές) επί των οποίων έγιναν κρατήσεις για κύρια σύνταξη κατά μήνα και στο σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και Επιδομάτων Αδείας, εφόσον για αυτά έχουν γίνει κρατήσεις για κύρια σύνταξη. Ιδιαίτερα ως προς τον τελευταίο μήνα υπηρεσίας, επισημαίνεται ότι στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο οι αποδοχές που αναλογούν στις ημέρες υπηρεσίας μέχρι και την ημερομηνία αποχώρησης (λήξη συντάξιμης υπηρεσίας)», επισημαίνει η Ομοσπονδία και προς διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

α. Στους Παλαιούς Ασφαλισμένους (πριν την 1-1-1993) για τα έτη 2002 και 2003 υπόκεινται σε κράτηση υπέρ σύνταξης ο βασικός μισθός και το χρονοεπίδομα. Από 1-1-2004 και εφεξής, λόγω ενσωμάτωσης του χρονοεπιδόματος στο βασικό μισθό, γίνεται κράτηση στο βασικό μισθό. Στο πλασματικό ποσό των 140,80 € γίνεται κράτηση από 1-7-2007 και μετά μέχρι 31-12-2016. Σε περίπτωση που έγινε κράτηση υπέρ σύνταξης για ποσά που καταβλήθηκαν από 1-1-2003 έως 31-12-2003, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.13 του άρθρου 1 του Ν.3029/2002, καταγράφονται και οι αποδοχές αυτές.

Τα επιδόματα θέσης ευθύνης υπόκεινται σε κράτηση από 1-1-2008 και εφεξής. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα του N.4024/2011 αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται σε κράτηση τα επιδόματα που ίσχυαν μέχρι τον Οκτώβριο του 2011. Σημειώνεται ότι μέχρι την 31-12-2016, το επίδομα θέσης ευθύνης (όπως αυτό ίσχυε κατά την 31-10-2011) υπόκειται σε κράτηση για κύρια σύνταξη μόνο στις περιπτώσεις των υπαλλήλων που είχαν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας μετά από επιλογή τους για τη θέση αυτή από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, ενώ από 1-1-2017 το επίδομα θέσης ευθύνης, όπως αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του N.4354/2015, υπόκειται σε κράτηση για κύρια σύνταξη ακόμα κι αν οι υπάλληλοι δεν έχουν τοποθετηθεί στη θέση ευθύνης μετά από επιλογή τους από το αρμόδιο διοικητικό όργανο.

Στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις του N.3660/2008 (Β.Α.Ε.), στις συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη και το επίδομα Ειδικής Απασχόλησης ποσού 116,00 ευρών ή 132,00 ευρώ από 1-1-2004 και ποσού 170,00 ευρώ ή 150,00 ευρώ (121,44 ευρώ) από 7-5-2008 και εφεξής.

β. Για τους νέους ασφαλισμένους (έναρξη ασφάλισης 1-1-1993 και εφεξής), που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 17 του Ν.2084/1992, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από 1-1-1997 με τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 8 του Ν.2592/1998, υπόκεινται σε κράτηση το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών τους (όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31-10-2011 με βάση τις διατάξεις του Ν.3205/2003), με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γεννήσεως τέκνων, θανάτου, τα επιδόματα βαριάς αναπηρίας αυτών και των μελών της οικογένειας τους. Στην έννοια των «πάσης φύσεως αποδοχών» περιλαμβάνονται εκτός από τις τακτικές αποδοχές που καταβάλλονται κάθε μήνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις και κάθε άλλη αμοιβή που καταβάλλεται παγίως κατά σταθερά χρονικά διαστήματα (μήνας, δίμηνο, εξάμηνο κ.λπ.).

γ. Σύμφωνα με την ισχύουσα Συνταξιοδοτική Νομοθεσία το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ.) αποτελεί το επίσημο δικαιολογητικό συνταξιοδότησης και η καταχώρηση των στοιχείων-δεδομένων σε αυτό πρέπει να είναι πλήρης και να γίνεται με την δέουσα προσοχή.

www.epoli.gr

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr

Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter