Ανεξαρτητοποίηση – διαγραφή μελών δημοτικών παρατάξεων – Εγκύκλιος ΥΠΕΣ

Σε συνέχεια ερωτημάτων, σχετικά α) με την ακολουθούμενη από τις δημοτικές παρατάξεις διαδικασία σε περιπτώσεις διαγραφής ή ανεξαρτητοποίησης μελών τους και β) με τις συνέπειες της ανωτέρω διαγραφής ή ανεξαρτητοποίησης, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση ή την αυτοδίκαιη απώλεια αξιωμάτων που έχουν απονεμηθεί στα διαγραφέντα ή ανεξαρτητοποιηθέντα πρόσωπα
(πρόεδρος και λοιπά μέλη προεδρείου δημοτικού συμβουλίου, αντιδήμαρχοι, μέλη επιτροπών, πρόεδρος και μέλη συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, πρόεδρος συμβουλίου τοπικής κοινότητας), εκ της ιδιότητάς τους ως μέλη συγκεκριμένων παρατάξεων,

το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο.«Αντικείμενο της εγκυκλίου αποτελεί η παρουσίαση μιας συνδυαστικής και συνολικής απάντησης των ανωτέρω ερωτημάτων, η οποία θα οδηγήσει τόσο στην αποσαφήνιση της διαδικασίας και των συνεπειών της διαγραφής ή ανεξαρτητοποίησης των δημοτικών συμβούλων, όσο και στην καταγραφή των δικαιωμάτων τους», επισημαίνεται σ’ αυτή.

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
www.epoli.gr/