Απόφαση «σφαλιάρα» της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ακυρώνει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Γράφει η Λένα Μαρκή

Απόφαση «σφαλιάρα» για το Δήμο Αγίας Παρασκευής από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με την ακύρωση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικής με το Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2018» (σ.σ. και τα δύο δημοσιεύονται αποκλειστικά από το aparaskevi-images.gr στο τέλος του άρθρου).

Η ΑΕΠΠ έκανε δεκτή την προσφυγή εταιρείας που συμμετείχε στο διαγωνισμό και κατά τα φαινόμενα αποκλείστηκε άνευ λόγου και αιτίας.

Τα γεγονότα

Η εν λόγω εταιρεία (προσφεύγουσα) υπέβαλε εμπρόθεσμα όλα τα σχετικά έγγραφα που ζητούσε ο διαγωνισμός πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (20/11/2018). Όμως η προσφορά απορρίφθηκε, σύμφωνα με την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, γιατί στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δεν είχε συμπληρώσει το πεδίο του μέρους ΙΙ – Ενότητα Α – Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα – πεδίο «Τμήματα», που αφορά σε ποιους τομείς αναφέρεται η προσφορά. Η απόφαση επικυρώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 3/1/2019,  από όπου και έλαβε γνώση η προσφεύγουσα εταιρεία.

Η ουσία

Σύμφωνα με την ΑΕΠΠ ο Δήμος έκρινε εσφαλμένα αποκλείοντας την προσφεύγουσα από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η αιτιολογία του Δήμου δεν ανήκει στους λόγους απόρριψης προσφορών που αναφέρονται στο άρθρο 91 του Ν 4412/2016.

Το πιο σημαντικό δε, όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΑΕΠΠ, είναι, ότι η προσφεύγουσα εταιρεία βάσει των όρων του Διαγωνισμού είχε καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση όπου αναφέρονταν «ρητά και με πλήρη σαφήνεια» τα τμήματα συμμετοχής της. Επίσης τα συγκεκριμένα τμήματα διαφαίνονταν ξεκάθαρα στην Τεχνική Προσφορά, στην Οικονομική Προσφορά και στην Εγγυητική επιστολή!!!

Επιπλέον σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης δημοσίων διαγωνισμών η αναθέτουσα αρχή είχε την υποχρέωση (παρ. 5, αρθ.102, Ν4412/2016) να καλέσει την προσφεύγουσα για παροχή διευκρινίσεων σε διάστημα όχι μικρότερο των 7 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Γεγονός που παρέλειψε να πράξει!

Οπότε, κατά το νόμο και τη διακήρυξη ΔΕΝ αποτελεί λόγο αποκλεισμού και απόρριψης της προσφοράς της προσφεύγουσας, αφού η μη συμπλήρωση του εν λόγω τμήματος ΔΕΝ επηρεάζει την νομιμότητα της υποβληθείσας προσφοράς, ούτε δημιουργεί πλημμέλεια ή ασάφεια.

Τις πταίει;

Ο καθείς αντιλαμβάνεται ότι το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής επιβραδύνει την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Θα πρέπει πλέον να επανεξεταστούν οι οικονομικές προσφορές που εγκρίθηκαν μαζί με την συγκεκριμένη και ακόμη δύο που αναφέρεται ότι απορρίφθηκαν για την ίδια αιτία.

Οι συνέπειες αυτού είναι πάρα πολλές και σοβαρές, ξεκινώντας από τους εργαζόμενους που δεν θα λάβουν όσα δικαιούνται σύμφωνα με το νόμο και μάλιστα, όταν τίθεται θέμα για είδη που αφορούν το έτος 2018 που έχει ήδη εκλείψει. Να ληφθούν υπόψιν οι εργατοώρες που σπαταλήθηκαν ασκόπως και το χρονικό διάστημα που χάθηκε άνευ λόγου και αιτίας ή μάλλον εξαιτίας της επαγγελματικής ανεπάρκειας ορισμένων. Να υπολογιστεί η προσβολή που αποτελεί για το Δήμο η παρουσία μιας εικόνας ανεπάρκειας και προχειρότητας.

Γίνεται κατανοητό, ότι παρουσιάζεται μια εικόνα μη συμμόρφωσης με τους νόμους και δημιουργούνται υπόνοιες και σκέψεις, όταν άτομα στο εσωτερικό του Δήμου κινούνται κατά το δοκούν.

Σαφέστατα ήταν υποχρέωση της αρμόδιας Επιτροπής να τηρήσει τη νομιμότητα και να προβεί σε μια άρτια και αποτελεσματική διαδικασία. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι δεν το πέτυχε. Για ποιο λόγο άραγε; Και γεννάται το ερώτημα, για ποιο λόγο σε τόσο σημαντικές επιτροπές ηγούνται άτομα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν;

Συμπερασματικά, οι πιθανότητες ενός παρόμοιου λάθους στο μέλλον αυξάνονται, όταν ανατίθενται μεγάλες ευθύνες σε άτομα που δεν μπορούν να τις διεκπεραιώσουν, εγκυμονώντας κινδύνους για την άρτια λειτουργία του Δήμου.