Είστε υποψήφιοι; Πόσα χρήματα επιτρέπεται να ξοδέψετε

Δημοσιεύθηκε σήμερα η εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία καθορίζει τα ανώτατα όρια των εκλογικών δαπανών, για τους συνδυασμούς και τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.

Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο καθορίζονται οι λεπτομέρειες καθώς και οι περιορισμοί που θα ισχύουν για την προβολή και διαφήμιση των υποψήφιων συνδυασμών και συμβούλων.

Στην εγκύκλιο με την τίτλο Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019» εισαγωγικά σημειώνεται:

Οι αρχές της ισονοµίας και της διαφάνειας βρίσκονται στον πυρήνα κάθε δηµοκρατικής διαδικασίας. Με γνώµονα την ενίσχυση της διαφάνειας και τις αρχές της
ίσης µεταχείρισης και της παροχής ίσων ευκαιριών, ο ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α΄138) ρυθµίζει θέµατα που αφορούν στα οικονοµικά και την προβολή των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, ο έλεγχος των οικονοµικών των συνδυασµών και των υποψηφίων ανατέθηκε στις Επιτροπές Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12, που λειτουργούν ως ειδικά, δικαιοδοτικά και ελεγκτικά όργανα και θεσπίστηκε µε το άρθρο 10 η λειτουργία Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την ανάρτηση των εσόδων και των δαπανών των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Στις ενότητες που έπονται, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3870/2010, στο ρυθµιστικό πεδίο των οποίων εµπίπτουν οι
δηµοτικοί και περιφερειακοί συνδυασµοί, καθώς και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, δήµαρχοι, περιφερειακοί και δηµοτικοί σύµβουλοι.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο εδώ:

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk23993-02042019.pdf?fbclid=IwAR1gtXpUG2_QckMxNAJVbfreOUv8MGhvojQRHf5mRp57MCqhGPITJ4_324U