Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 30-09-2019

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 30-09-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9.30 με θέματα:

  1. Έγκριση ή μη του Πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής – οικονομικής προσφοράς για τις ομάδες όπου διεξήχθη διαγωνισμός με διαπραγμάτευση της υπ’ αριθμ. 18664/27-06-2019 διακήρυξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 64.945,47€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
  1. Έγκριση Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού, Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής και έγκρισής τους, του Αναδόχου «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ» για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».
  2. Απόδοση Λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α.00.6495.17 προϋπολογισμού 2019   με τίτλο “Δαπάνες αντιγράφων από το Κτηματολογικό Γραφείο (αποσπάσματα κτηματολογικών πινάκων, συμβόλαια,  διαγράμματα κ.λ.π.)” και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
  3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού  2.310,00€, σε βάρος του ΚΑ 15.6422.03, για την  προμήθεια  καρτών απεριορίστων διαδρομών για   την μετακίνηση του  προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητών & Φίλων Κρήτης Αγίας Παρασκευής.

6.  Λήψη απόφασης για ανάθεση υπόθεσης σε Συμβολαιογράφο.

                                                                     Αγία Παρασκευή 26-09-2019

                                                                       Ο Δήμαρχος

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ