Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ Αγίας Παρασκευής στις 2/10

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 02.10.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 με θέμα:

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 103/2011(ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩ6Υ-42Κ) Απόφασης περί σύστασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 2. Ορισμός μελών Δ.Σ., Προέδρου και Αντιπροέδρου από τον Δήμαρχο και εκλογή μελών λοιπών παρατάξεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του αρθ. 6 του ν. 4623/2019. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 104/2011(ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩ6Υ-7Α7) Απόφασης περί σύστασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 4. Ορισμός μελών Δ.Σ., Προέδρου και Αντιπροέδρου από τον Δήμαρχο και εκλογή μελών λοιπών παρατάξεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του αρθ. 6 του ν. 4623/2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 5. Γ΄ Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών 2019 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 6. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των παραγωγικών τάξεων σ’ αυτή (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 7. Εκλογή ενός αντιπροσώπου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΑΡΓΩ».  (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 9. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ή εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες , μέχρι δύο μήνες, για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
 10. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής (Επιτροπής Αξιολόγησης) για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Αργυρός).
 11. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής σε σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου μας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Δάβαρη).
 12. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών για το έτος 2019-2020 (αρθ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 13.  Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής Αδελφοποίησης (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 14. Τροποποίηση της 40/2018 Απόφασης του Δ.Σ.”Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης και την υπογραφή της συνημμένης σύμβασης για τη δημιουργία Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016″ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 15. Τοποθέτηση οστών του Βουτσινά Ιωάννη στο Μαυσωλείο του Κοιμητηρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 16. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 222/2019 απόφασης Δ.Σ. επιστροφής ποσού των 7.106,63€, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 17. Ψήφισμα των εργαζομένων στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ στον Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).