Επέκταση δικτύου ομβρίων υδάτων στην περιοχή Πευκάκια του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.016.129,03 Ευρώ και αναλύεται σε:

  • Δαπάνη Εργασιών 1.420.139,30 €
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 255.625,07 € Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 251.364,66 €,
  • Απολογιστικές Δαπάνες (μαζί με Γ.Ε.+Ο.Ε  18%):  84.050,01 €
  • Αναθεώρηση στις τιμές ποσού 4.950,00 €

To έργο αφορά στην επέκταση του δικτύου ομβρίων σε τμήματα οδών της περιοχής Πευκάκια του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία λήξης της Προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 21η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 03.00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 40.322,58  Ευρώ και χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του που κατά το άρθρο 97 του ν. 4412/2016, ορίζεται για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η Διακήρυξη και τα τεύχη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.patt.gov.gr).

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί με μέριμνα της Δ/νσης  Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

Αρχείο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΣΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δείτε εδω :Συνέχιση ομβρίων στα Πευκακια