Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/10

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 22-10-2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 09.00 με θέματα:

  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2019 μελέτης,  κατάρτιση των όρων διακήρυξης και ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», προϋπολογισμού 378.687,84 € συμπεριλαμβανομένου  24%Φ.Π.Α. και  δικαιώματος προαίρεσης.
  2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2018 μελέτης, των όρων διακήρυξης και ορισμός των Επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο “Οργάνωση και Λειτουργία του “Κέντρου Γυναίκας” του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2019-2020”.
  3. Έγκριση της 62/2019 μελέτης, κατάρτισης των όρων διακήρυξης και Συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Προμήθειας-Υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση χριστουγεννιάτικου φωτεινού διάκοσμου, τοποθέτηση, αποξήλωση και φύλαξη εξοπλισμού», προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ. ΦΠΑ).
  1. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη ποσού 2.550,00€ που αφορά την συμμετοχή τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων στο συνέδριο «OTS FORUM 2019» «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Μέλλοντος».
  2. .Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.500,00 € στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Δέσποινας Γιαμτσίδου για έξοδα συμμετοχής του Δήμου Αγίας Παρασκευής σε εκδηλώσεις του αδελφοποιημένου Δήμου Γεροσκήπου Κύπρου & απαλλαγή της υπολόγου.
  3. Αποδοχή Δωρεάς από το Αμερικανικό  Κολλέγιο Ελλάδος.
  4. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη παρέμβασης από το Δήμο Αγίας Παρασκευής στη δίκη επί της από 8-12-2017 αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ” κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας”.

                                                                     Αγία Παρασκευή 17-10-2019

                                                              Ο Δήμαρχος

      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΟΡΜΠΑΣ