Διαψεύδοντας τις “Κασσάνδρες” ο Δήμαρχος Β. Ζορμπάς προχωρά εμπράκτως προς την απαλλοτρίωση του “Μακρή” (ΟΤ 119)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με την υπ’ αρ. 419/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΝΝ9Ω6Υ-Κ4Η) προτίθεται να προβεί στη σύναψη μακροχρόνιου δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αναγνωρισμένη τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, για την υλοποίηση του έργου «Απαλλοτρίωση του ΟΤ 119 – (Πρώην Σχολείο Μακρή)» προϋπολογισμού 2.745.825,00 ευρώ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 264 του ν.3852/10.

Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 του Ν.3463/2006, καλεί όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση προσφορών μέχρι τις 18.11.19 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, Λεωφόρος Μεσογείων 415-417 στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Η προσφορά του δανείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κάτωθι όρους:

  • Ύψος δανείου 2.745.825,00 €.
  • Διάρκεια Δανείου τουλάχιστον 10 έτη και άμεση διαθεσιμότητα κεφαλαίων (με την υπογραφή της σύμβασης).
  • Επιτόκιο σταθερό που μπορεί να μετατραπεί σε κυμαινόμενο ή κυμαινόμενο που μπορεί να μετατραπεί σε σταθερό, με ή χωρίς περίοδο χάριτος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψιν ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πληροί τις προϋποθέσεις για λήψη δανείου, όπως αυτές ορίζονται στο ν.3852/2010.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ