Μόνο με σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου οι μετατάξεις Υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών

Μερική ικανοποίηση του αιτήματος της ΚΕΔΕ για διόρθωση του νόμου περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο, στην παρ.7 του πρώτου άρθρου της πολυτροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος της Κινητικότητας (ν.4440/2016), προβλέπει ότι « ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ Α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. »

Βάσει της νέας διάταξης, προστέθηκε ειδικότερη ρύθμιση για υπαλλήλους συγκεκριμένων Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με αυτήν, « ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλωντων Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. ».

Κατά την Αιτιολογική Έκθεση, η ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη για την εύρυθμη λειτουργία και αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού στους ΟΤΑ Α’ βαθμού και ιδίως του προσωπικού των Τεχνικών Υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένοι με αναπτυξιακές αρμοδιότητες (σύνταξη και θεώρηση μελετών έργων, υποβολή προτάσεων σε αναπτυξιακά/συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, παρακολούθηση – επίβλεψη εκτελούμενων τεχνικών έργων κλπ).

Υπενθυμίζεται ότι διεκδίκηση της ΚΕΔΕ είναι να διορθωθεί ο νόμος της Κινητικότητας (και όχι μόνο αυτός), ώστε για οποιαδήποτε μετακίνηση υπαλλήλου από Δήμο να απαιτείται προηγούμενως η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου.

.airetos.gr