Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης σε νέο Νομοσχέδιο για την Πολιτική Προστασία

Σημαντικές αναφορές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνονται σε Νομοσχέδιο για ζητήματα πολιτικής προστασίας, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έως την 13η Ιανουαρίου.

Με αυτό, όπως υποστηρίζει η Κυβέρνηση, δημιουργούνται δομές και όργανα συντονισμού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με πλήρως αποσαφηνισμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα για όλα τα επίπεδα διοίκησης (κεντρικό,περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) και για όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, εξασφαλίζοντας τη σύντμηση χρονοβόρων διαδικασιών λήψης κρίσιμων αποφάσεων και ανάληψης δράσεων σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και του καθεστώτος απόσεισης ευθυνών.

Ενδεικτικά, συστήνονται Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία λειτουργούν σε συνεχή και αδιάλειπτη βάση και συγκροτούνται σε επίπεδο Περιφέρειας με Απόφαση του Περιφερειάρχη.

Τα ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π., ως αποκεντρωμένα περιφερειακά όργανα πολιτικής προστασίας, έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες: (α) Κατευθύνουν, σε περιφερειακό επίπεδο, το έργο των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) για την αντιμετώπιση των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστροφών, (β)συντονίζουν, τον κατά λόγο αρμοδιότητας, επιχειρησιακό σχεδιασμό των Περιφερειακών Π.Δ.Ε.Α., παρακολουθώντας τις φάσεις υλοποίησής τους, (γ)σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών, (δ)συνάπτουν με άλλα περιφερειακά όργανα μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή, ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας.

Σε κάθε Δήμο συστήνονται Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία συνδράμουν στην εκπλήρωση των σκοπών της επιχειρησιακής αποστολής του ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.. Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. ενεργοποιούνται σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφής και συγκροτούνται με Απόφαση του Δημάρχου,

Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ως αποκεντρωμένα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, δια του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας ή του εξουσιοδοτημένου Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας, έχουν τις εξής αρμοδιότητες: (α) Κατευθύνουν, σε τοπικό επίπεδο, το έργο της πολιτικής προστασίας για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστροφών, (β)σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών, (γ) Συνάπτουν με άλλα τοπικά όργανα μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή, σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα πολιτικής προστασίας.

Το Νομοσχέδιο ορίζει πως στις Περιφέρειες και τους Δήμους λειτουργούν Αυτοτελείς Διευθύνσεις και συστήνονται Τμήματα Πολιτικής Προστασίας που έχουν ως σκοπό την υποστήριξη του Εθνικού Μηχανισμού.

Σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενη απευθείας στον Περιφερειάρχημε τις αρμοδιότητες που αναφέρει το αρ.20.

Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη συντάσσεται υποχρεωτικά, εντός 18 μηνών από τη δημοσίευση τουΝόμου, Περιφερειακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (και λοιπές απειλές) εντός της χωρικής επικράτειας της Περιφέρειας.

Στους Δήμους συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενο απευθείας στο Δήμαρχομε τις αρμοδιότητες που αποτυπώνονται στο αρ.21.

Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Δημάρχου συντάσσεται υποχρεωτικά εντός 18 μηνών από όταν θα δημοσιευθεί ο νέος Νόμος, Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές (και λοιπές απειλές) εντός της χωρικής επικράτειας του Δήμου.

Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, θα καθοριστούν οι οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες, τα περιγράμματα θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης, τα κριτήρια στελέχωσης των Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Δεδομένης της έκτασης του υπό διαβούλευση νέου θεσμικού πλαισίου περί πολιτικής προστασίας, που εκτείνεται σε 259 σελίδες, για περισσότερες λεπτομέρειες επί όλων των ζητημάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορείτε να δείτε:

– το Νομοσχέδιο

– την Αιτιολογική Έκθεση

airetos.gr