Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20-01-2020

  1. Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 20-01-2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9.30  με θέματα
  2. Υποβολή Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη  Aναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ), ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ   “ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ”»
  3. Παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ.: 19509/4-7-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV005811251 2019-11-06) σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή για την «Εκκαθάριση της  πρώην κοινωφελούς κοινωνικής επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής «ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π.» και της παράδοσης του αντικειμένου αυτής κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως  03-07-2020.
  4. Έγκριση ή μη του “Πρακτικού II” αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (MODULE) ΒΙ PROPOSAL BUDJET»”
  5. “Έγκριση ή μη  του “Πρακτικού I ”αξιολόγησης δικαιολογητικών προσφοράς, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».”                        

                                                          Αγία Παρασκευή  16-01-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ