Τακτική συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010, προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθείτην Τετάρτη 11η Μαρτίου 2020 και ώρα 17.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ. Μεσογείων αρ.415) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. για το οικονομικό έτος 2020.
  2.  Έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και διάθεση αντίστοιχων  πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020.
  3. Έγκριση και δέσμευση πιστώσεων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020.
  4. Ορισμός υπευθύνων παρακολούθησης των εσόδων των αθλητικών προγραμμάτων, των Εργαστηρίων Τέχνης και του Ωδείου, καθώς και των βεβαιωτικών καταλόγων, για το έτος 2020.
  5. Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του.

Με εκτίμηση,

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος