Πόσα παίρνει κάθε Δήμος για τον κορωνοϊό από τους ΚΑΠ (Πίνακας) 60.000 η Αγία Παρασκευή

Σε όλους τους Δήμους της Χώρας κατανέμονται 10.770.000,00 ευρώ, με την αριθμ. 18209/13.3.2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η έκτακτη κατανομή γίνεται “για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19”.

Υπογραμμίζουμε ότι τα χρήματα που δίνονται στους Δήμους προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων έτους 2020.

Τα ποσά θα αποδοθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τυχόν αδιάθετα ποσά μπορούν να διατεθούν προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δήμων.

Δείτε το ακριβές ποσό που λαμβάνει κάθε Δήμος, στον Πίνακα κατανομής ΕΔΩ