Πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες του Κοιμητηρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/18.
  4. Την αρ. 61/2020απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες  μέχρι τέσσερις  μήνες, για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου».
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 24, Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’)

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Κοιμητηρίου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, διάρκειας μέχρι τέσσερις (4) μήνες και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας της άρσης των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

  • Δύο (2) Εργατών Νεκροταφείου (ΥΕ)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2 Έως 4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 3.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α΄ μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και Κωλύματα διορισμού) του Ν.3584/2007. 

                Λόγω των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του κορονοϊού, ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr.             

Πληροφορίες κα. Ε. Μάνδρου (τηλ. 213 2004 562/565).

                Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  23/04/2020 έως και 24/04/2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
     
ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ