Δ.Σ ΠΑΟΔΑΠ στις 7/5 και ωρα 12.00πμ

Κυρίες και Κύριοι, 

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010 και τις  υπ΄αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/ΑΠ 20930/31-3-2020 Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. δια περιφοράς (με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης) του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Μαϊου 2020, με ώρα ενάρξεως την 12.00.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

  1. Αναμόρφωση Στοχοθεσίας προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2020.
  2. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2020.
  3. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών 1ου τριμήνου 2020.
  4. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής και κατακύρωσης του Διαγωνισμού για Συγκρότηση – Λειτουργία Φιλαρμονικής.
  5. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής και κατακύρωσης του Διαγωνισμού για Συγκρότηση – Λειτουργία Μικτής Χορωδίας.
  6. Επιστροφές χρημάτων.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του.

Με εκτίμηση,

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος