Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στίς 16/6

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 16.06.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 με θέματα:

  1. Ανάκληση της υπ αριθμ 93/2020 (ΑΔΑ 9ΦΞΓΩ6Υ-ΒΞΘ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ως προς το 3) και ματαίωση του Διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 6181/18-03-2020 διακήρυξης, με α/α συστήματος 89735 στο ΕΣΗΔΗΣ, για την υπηρεσία «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020»
  2. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς – οικονομικής προσφοράς της υπ αριθμ. 9694/20-05-2020 διακήρυξης με τίτλο «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2020», συνολικού προϋπολογισμού 34.950,00€  (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).
  3. Λήψη απόφασης για  την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Υποέργο 1 της πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με κωδικό MIS5016102)».
  4. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής 6.000,00 € για την αγορά ταχυδρομικών τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου. 
  5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 456,80€ στον κ. Λυκάκη Ιωάννη.
  6. Εξειδίκευση κωδικού για καταβολή αποζημίωσης της κας Θεοδώρας Γλιάτη.
  7. Εξειδίκευση Πίστωσης Συνολικού Ποσού 24.800,00€ για «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2020».

                                                          Αγία Παρασκευή  12-06-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ