Ηλεκτρονικά από Σήμερα οι Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ) σας ενημερώνουν ότι οι εγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για τη σχολική περίοδο 2020-2021 ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020.

Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://polagpar.intellisoft.gr, η οποία θα είναι ενεργή από σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 και ώρα 23.59.59.

Τα όρια ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν θα είναι από 12 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν  ψηφιακά στην ηλεκτρονική αίτηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 • Για να εκτυπώσετε τις Οδηγίες Δημιουργίας Λογαριασμού παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.
 • Για να εκτυπώσετε τις Οδηγίες Καταχώρησης και Υποβολής της Αίτησης παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (αρθ.2- Όροι Φιλοξενίας & Λειτουργίας ΠΑΙΣΔΑΠ  2020-2021)

 1. .Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ,τελευταίου εξαμήνου (www.gov.gr,) ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Για τους αλλοδαπούς με επίσημη μετάφραση μαζί με το ξενόγλωσσο.
 2. Πιστοποιητικό Υγείας παιδιού  σε 2 αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο) και 2 φωτοαντίγραφα της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και 2 φωτοαντίγραφα της σελίδας των εμβολιασμών με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια καθώς επίσης και τα αποτελέσματα mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Επικύρωση βιβλιαρίων από παιδίατρο. Για να εκτυπώσετε το Πιστοποιητικό Υγείας, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης(Ε1) και Εκκαθαριστικού Σημειώματος του 2019 για τους μισθωτούς. Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και Εκκαθαριστικού σημειώματος του 2018 (Μόνο για την μοριοδότηση, ειδάλλως για τα τροφεία θα πρέπει να προσκομισθούν τα έγγραφα του 2019). Σε περίπτωση ξεχωριστής δήλωσης των γονέων υποβάλλονται τα αντίστοιχα και από τους δύο γονείς. Εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.   Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης απαιτείται βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.
 4. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ από το TAXIS ή αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ (τα στοιχεία θα ταυτοποιούνται με το Ε1) για απόδειξη της μόνιμης κατοικίας.
 1. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων/κηδεμόνων εκτός των αναφερόμενων   δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι:  Η άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα μας σε ισχύ. Σε περίπτωση που η άδεια έχει λήξει απαιτείται η τελευταία άδεια και η αίτηση ανανέωσής της, συνοδευόμενη από βεβαίωση αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί η αίτηση.  Σε κάθε περίπτωση αν δεν είναι στην Ελληνική Γλώσσα απαιτείται επίσημη μετάφραση.  Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του.
 2. Για τους εργαζόμενους γονείς/κηδεμόνες (και για τους δύο):
  • Στον Ιδιωτικό Τομέα: Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη στην οποία να αναφέρει αν έχει πλήρη ή μερική απασχόληση, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου τριμήνου.
  • Στο Δημόσιο Τομέα: Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
  • Πρόσφατη πρόσληψη: Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη.
  • Για ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση από το ασφαλιστικό τους ταμείο, η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του (η οποία είναι σε ισχύ) ή το τελευταίο ειδοποιητήριο με την απόδειξη τελευταίας πληρωμής.
 1. Για Άνεργους Γονείς/ Kηδεμόνες: Βεβαίωση Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 2. Για επικείμενη πρόσληψη εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής απαιτείται βεβαίωση εργοδότη με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών και αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση: αποδοχή των Όρων Φιλοξενίας των ΠΑΙΣΔΑΠ και ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή. Για να εκτυπώσετε την Υπεύθυνη Δήλώση παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ. Για να δείτε τους Όρους Φιλοξενίας, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 1. Διαζευγμένοι γονείς/κηδεμόνες: Αντίγραφο δια ζευκτήριο και δικαστική απόφαση επιμέλειας.
 2. Γονείς/κηδεμόνες σε Διάσταση: Αντίγραφο αίτησης διαζυγίου (δημόσιο έγγραφο) ή οποιοδήποτε αποδεικτικό δημόσιου εγγράφου της διάστασης, απόφαση προσωρινής επιμέλειας και έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ..
 3. Άγαμη μητέρα: Αντίγραφο πράξης γέννησης παιδιού αν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Χηρεία: Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του αποβιώσαντος γονέα/κηδεμόνα.
 5. Ανάδοχοι γονείς/κηδεμόνες: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της  επιτροπείας ανήλικου τέκνου.
 6.  Για γονείς/κηδεμόνες Φοιτητές ή Σπουδαστές: Βεβαίωση από το αντίστοιχο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών. Επισημαίνεται ότι φοιτητής  θεωρείται όχι ο εργαζόμενος γονέας/κηδεμόνας, αλλά εκείνος που φοιτά για την απόκτηση πρώτου  πτυχίου, εκτός Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Μεταπτυχιακού.
 7. Για γονέα Στρατιώτη: Αντίγραφο βεβαίωσης από την αρμόδια Στρατιωτική υπηρεσία.
 8. Για γονείς/κηδεμόνες με παιδί ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας από 67% απαιτείται    βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ) σε ισχύ.
 9. Βεβαίωση της Τράπεζας που να αναφέρει το δάνειο Α΄ κατοικίας ή Μισθωτήριο κατοικίας –  φωτοτυπία Taxisnet.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 • Α’ Βρεφονηπιακός σταθμός, Βορρά 7
 • Β’ Βρεφονηπιακός σταθμός, Λάδωνος 5
 • Γ’ Βρεφονηπιακός σταθμός, Πάρου 16 και Δωδεκανήσου
 • Δ’ Βρεφονηπιακός σταθμός, Αισώπου 6
 • Ε’ Νηπιακός σταθμός, Αφροδίτης 12
 • Ζ’ Νηπιακός σταθμός, Τρωάδος 3
 • Νηπιακός σταθμός, Αγίου Γεωργίου 8 & Δαιδάλου 9

Για πληροφορίες μπορείτε μπορείτε να  απευθύνεστε στη Γραμματεία των ΠΑΙΣΔΑΠ 9.00 – 13.00, τηλ.: 210 6391703.