Ανδρέας Γκιζιώτης: Θέμα νομιμότητας, δημοκρατίας και αξιοπρέπειας.

Η απόφαση 72\2020 του ΔΣ των ΠΑΙΣΔΑΠ που πάρθηκε στις 31.08. 20 είναι απόλυτα νόμιμη και άμεσα εκτελεστή.

Σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 68 Ν.4415/16  ”οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», ανανεώνονται κάθε έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση, της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου. Με την παρ.2 άρθρο 68 Ν.4415/16 ορίζεται ότι άρνηση ανανέωσης γίνεται μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, στις δομές που υπάγονται απευθείας στους δήμους, την οριστική απόφαση για την ανανέωση ή μη της σύμβασης λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη αιτιολογία.”

Η εισήγηση της Διοίκησης αφορούσε την μη ανανέωση των συμβάσεων 24 εργαζομένων και η απόφαση ήταν αρνητική. Που σημαίνει πως όλοι παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους.

Γιαυτό και καμιά άλλη χρονιά δεν ερχόταν θέμα για ανανέωση των συμβάσεων καθόσον ο νόμος προβλέπει την αυτόματη ανανέωσή τους.

Η επίκληση της Διοίκησης για ασάφεια της εισήγησης που η ίδια συνέταξε και της απόφασης του ΔΣ των ΠΑΙΣΔΑΠ είναι απαράδεκτη, προσβλητική για όσους συμμετείχαμε και τους δεκάδες που παρακολούθησαν, εκθέτει τους υπηρεσιακούς παράγοντες που ”ερωτούν” και ”γνωμοδοτούν”.

Είναι μεθόδευση η επαναφορά του θέματος σε νέα συνεδρίαση την Παρασκευή και μάλιστα δια περιφοράς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε μια προσπάθεια να ”βγουν” οι ψήφοι.

Καλώ την Διοίκηση να σεβαστεί την απόλυτα νόμιμη και δημοκρατική απόφαση και να την φέρει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου άμεσα και με την φυσική παρουσία του σώματος. Καλώ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Συμβούλους του Νομικού Προσώπου να διαφυλάξουν την διαδικασία.

Είναι θέμα νομιμότητας, δημοκρατίας και αξιοπρέπειας.

Ανδρέας Γκιζιώτης

Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος του ΔΣ των ΠΑΙΣΔΑΠ