Στην Εκκλησία περνάνε τα έσοδα των νεκροταφείων

Βόμβα στο νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια που κατατέθηκε στην Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς με το άρθρο 48 τα έσοδα των ιεροτελεστιών αλλά και το προσωπικό των δήμων περνάνε στην Εκκλησία.
Με την παράγραφο ένα ανατίθεται η διοίκηση και η διαχείριση των ορθοδόξων ναών εντός κοιμητηρίων σε εκκλησιαστικούς φορείς ανεξαρτήτως της νομικής μορφής.
Ειδικότερα η διοίκηση και η κύρια χρήση τους ανατίθεται είτε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της οικίας Ενορίας είτε στο συμβούλιο που ορίζει ο επιχώριος Μητροπολίτης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αντιμετωπίζονται έτσι οριστικά και με ενιαίο τρόπο προβλήματα σχετιζόμενα τόσο με την διάκριση μεταξύ των δήμων που προβλέπονται στο νόμο 547/1977 (Α’ 56) όσο και με την εν γένει ελλιπή εφαρμογή του νόμου από τους δήμους της χώρας που ενέτεινε την αντίφαση της ανάθεσης σε αυτούς της διοίκησης και διαχείρισης των εν λόγω τόπων θρησκευτικής λατρείας.
Προβλέπεται ο εξειδικευμένος χαρακτήρας των εσόδων των ναών για ενέργειες συντήρησης και εξυπηρέτησης της καλής λειτουργίας των ναών.
Ρυθμίζονται ζητήματα του προσωπικού που έχει προσληφθεί από τους δήμους σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 2 του ν 547/1977 (Ά 56) ο οποίος καταργείται με την παράγραφο 2.
Προβλέπεται ρητά ότι θέσεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων του προσωπικού που μεταφέρεται κατά τις διατάξεις της παρούσας καταργούνται.
Ορίζεται η οικία μητρόπολη ως καθολικός διάδοχος όλων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα στο πλαίσιο της εξυπηρέτηση των αναγκών των ανωτέρω ναών.
Τέλος αίρεται ρητά κάθε δυνατότητα των δήμων να έχουν έσοδα για τις ιεροτελεστίες εντός των νεκροταφείων ανεξαρτήτως δόγματος.

Με την δεύτερη παράγραφο προτείνεται η οριστική κατάργηση του νόμου 547/1977 (Ά 56) για λόγους άρσης της θεσμικής αντίφασης που εντοπίζεται αναφορικά με το καθεστώς της διοίκησης και διαχείρισης ορθόδοξων ναών εντός κοιμητηρίων.

Τι λέει το άρθρο 48
1.Η διοίκηση και διαχείριση των ορθοδόξων ιερό ναών εντός των κοιμητηρίων ασχέτως της νομικής μορφής ασκείται είτε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της οικίας Ενορίας είτε από συμβούλιο που ορίζει ο επιχώριος Μητρόπολης.
Τα έσοδα των ναών διατίθενται πρωτίστως για την συντήρηση και τις εν γένει ανάγκες καλής λειτουργίας τους και επικουρικώς για φιλανθρωπικούς σκοπούς της τοπικής Μητρόπολης. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το πάσης φύσεως προσωπικό των ανωτέρω ναών καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικίας Μητρόπολις λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία του, για κάθε συνέπεια. Για την υπαγωγή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του επιχώριου Μητροπολίτη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι θέσεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων του προσωπικού που μεταφέρεται κατά τις διατάξεις παρούσας, καταργούνται. Η οικία Μητρόπολη είναι καθολική διάδοχος όλων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα στο πλαίσιο της εξυπηρέτηση των αναγκών των ανωτέρω ναών και υπεισέρχεται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Απαγορεύεται η είσπραξη τελών η δικαιωμάτων από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα για τις ιεροτελεστίες που τελούνται από θρησκευτικούς λειτουργούς εντός των νεκροταφείων.

  1. ο νόμος 547/1977 (Ά 56) καταργείται

Στην εκκλησία περνάνε τα έσοδα των νεκροταφείων

Πηγή: myota.gr