Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στίς 6/10

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 06.10.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. με θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
  2. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., έτους 2020.
  3. Έγκριση Ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., έτους 2019.
  4. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των προσφορών – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
  5. Έγκριση της με αριθμό 417/2020 απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση του Δημάρχου που αφορά σε «Απολυμάνσεις σε όλα τα Δημοτικά και Σχολικά Κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής».
  6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 2018’ (Α.Μ. 25/2018).
  7. Λήψη απόφασης για την έγκριση  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  και   του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: «Συντήρηση αυλείων χώρων Σχολείων και βελτίωση προσβασιμότητας, Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.085,00€, σε βάρος του ΚΑ 15.6422.03 για την προμήθεια καρτών απεριορίστων διαδρομών για την μετακίνηση του προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
  • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού  1.085,00€, σε βάρος του ΚΑ 15.6422.03, για την  προμήθεια  καρτών απεριορίστων διαδρομών, για   την μετακίνηση του  προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

                                                          Αγία Παρασκευή  02-10-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ