Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στίς 7/10

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 07.10.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.  79/2020 Απόφασης Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής σχετικά με την έγκριση της μελέτης: «Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  3. Εκ νέου ορισμός εκκαθαριστών για την ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  4. Λήψη απόφασης περί έκδοσης ανακοίνωσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, στην οποία να αναφέρεται ο σκοπός της απαλλοτρίωσης, για την κατασκευή σχολείου, στην περιοχή «Τσακού» του Δήμου μας, να προσδιορίζεται η απαλλοτριωτέα έκταση ή η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται αυτή να καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ναν προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για το σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Τροποποίηση της  υπ’ αριθμ. 41/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» με κωδικό ΟΠΣ «5002233», η οποία εντάχθηκε στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κωβαίος – Ντούσκος Ν.).
  6. Απομάκρυνση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό ΕΙΡΗΝΗΣ 75, κατόπιν εγγράφου του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και αίτημα της δικαιούχου για μετατόπισή του σε νέα θέση (εισήγηση:  Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Δήμαρχος κ. Ζορμπάς Β.).
  7. Έγκριση ή μη αιτήματος της ΠΑΤΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ δικαιούχο περιπτέρου επί της οδού ΗΠΕΙΡΟΥ 1 & Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, για την μετατόπισή του στη θέση του κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΛΒΕΤΙΑΣ (εισήγηση:  Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Δήμαρχος κ. Ζορμπάς Β.).
  8. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη ενός (1) δέντρου (πεύκο) επί της οδού Αλ. Παναγούλη αρ. 54 και Καραολή & Δημητρίου, Ο.Τ. 282, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση:  Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Δήμαρχος κ. Ζορμπάς Β.).
  9. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 4.961,83€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 33, 57, 58, 68. 138, 546, 1165, 1167, 1168, 1173, 1217, 1231,1232, 1236/2020 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) ΤΑΠ, Δ.Τ. & Δ.Φ. γ) μέτρα αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID -19 (εισήγηση:  Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).