Φιλόδημος ΙΙ: Αυξάνονται τα ποσά της επιχορήγησης Δήμων για αγορά μηχανημάτων έργου

Οκτώ σημαντικές αλλαγές επήλθαν στην Απόφαση επιχορήγησης Δήμων για την «προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, που είχε εκδοθεί την 5η Οκτωβρίου και επιχορηγούσε 75 Δήμους με 29.000.000,00 €.

Με νεότερη Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, έγιναν οι εξής μεταβολές:

I] Ο προϋπολογισμός αυξήθηκε στο ποσό των 50.983.000,00€(ήταν 29.000.000,00).

II] Νέος τίτλος του έργου ορίστηκε: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (ήταν «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»).

III]Δικαιούχοι επιχορήγησης είναι οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό από 20.000 και πάνω, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, και κατ΄ εξαίρεση οι Δήμοι Αλιάρτου, Ζίτσας, Λοκρών, Σκιάθου, Σκύρου, Τανάγρας, Σουφλίου, Ευρώτα, και Θάσου.  (πριν ήταν οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό από 50.000 και άνω και κατ΄ εξαίρεση οι Δήμοι Φυλής, Ασπροπύργου, Τανάγρας, Ωρωπού, Άργους- Μυκηνών, Καισαριανής, Αλεξάνδρειας, Σουφλίου, Ευρώτα και Θάσου).

IV] Η Ενότητα 2 «οικονομικά στοιχεία επιχορήγησης»τροποποιήθηκε ως προς τα παρακάτω:

– η παρ.Α: «Οι Δήμοι με πληθυσμό 20.000 έως 60.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 223.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)».( πριν ήταν: «Α) Οι Δήμοι με πληθυσμό 50.000 έως 60.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»)

– η παρ.ΣΤ: «Οι Δήμοι Αλιάρτου, Ζίτσας, Λοκρών, Σκιάθου, Σκύρου, Τανάγρας, Σουφλίου, Ευρώτα και Θάσου επιχορηγούνται με το ποσό των 223.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»(πριν ήταν: ΣΤ) Οι Δήμοι Φυλής, Ασπροπύργου, Τανάγρας, Ωρωπού, Άργους-Μυκηνών, Καισαριανής, Αλεξάνδρειας, Σουφλίου, Ευρώτα και Θάσου επιχορηγούνται με το ποσό των 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ))

V] Στην Ενότητα 4, στις επιλέξιμες δαπάνες, επιπλέον της «αγοράς νέων μηχανημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»που προϋπήρχε, προστέθηκε η «αγορά νέων απορριμματοφόρων οχημάτων».

VI]Στην Ενότητα 5, αφαιρέθηκε το εξής δικαιολογητικό χρηματοδότησης: «Βεβαίωση Δήμου στην οποία θα αναφέρεται ρητά η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών ανάλογα με τον τύπο του οχήματος του Παραρτήματος ΙΙ»

VII] Στο Παράρτημα Ι αντικαταστάθηκε ο Πίνακας δικαιούχων Δήμων, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αλλαγές.

VIIIΠροστέθηκε 3ο Παράρτημα με«ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των απορριμματοφόρων οχημάτων»

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την αριθμ. 68484/16.10.2020 τροποποιητική Απόφαση