Δήμοι – Τι ισχύει για τις Υπηρεσίες Δόμησης από 1η Νοεμβρίου

Νέο νομικό πλαίσιο θεσπίστηκε για τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων (ΥΔΟΜ), με τον πρόσφατο νόμο του Υπ. Εσωτερικών.  Πρόκειται για το αρ.43 του v.4735/2020 , το οποίο ψήφισε μόνη της η Νέα Δημοκρατία, ενώ ΣΥΡΙΖΑ – Κίνημα Αλλαγής – ΚΚΕ – Ελληνική Λύση – ΜέΡΑ25 ψήφισαν όλοι “όχι”.

Με αυτό η Κυβέρνηση αντικατέστησε ολόκληρο το αρ.97Α του ν.3852/2010. Υπενθυμίζουμε ότι το 97Α είχε προστεθεί με τον Κλεισθένη (αρ. 181 ν.4555/2018) και είχε πριν λίγο καιρό πάλι αλλάξει από τη νυν Κυβέρνηση (με το αρ.376 του ν.4700/2020).

Βάσει του νέου νόμου λοιπόν, σε ελάχιστες ημέρες θα πρέπει να εφαρμοστούν τα εξής:

Θέλει προσοχή ΕΜΔΥΔΑΣ: Οδηγούμαστε στην ανάθεση της λειτουργίας των ΥΔΟΜ σε ιδιώτες μηχανικούς

1) Από την 1η.11.2020 σε κάθε Δήμο συστήνεται και λειτουργεί υποχρεωτικά ΥΔΟΜ. Στους Δήμους όπου δεν υφίστανται ΥΔΟΜ κατά τη δημοσίευση του νόμου, συστήνεται σε επίπεδο Τμήματος.  Η δομή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται, αφού ληφθεί υπόψη η ελάχιστη στελέχωση της παρ.2 (βλ. κατωτέρω), κατά την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου, σύμφωνα με το αρ.10 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007).

2.α) Οι ΥΔΟΜ που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη – πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης – πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία και ο αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό.

Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο 40% των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον ΟΕΥ του Δήμου, συμπεριλαμβανόμενων υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.

β) Στην κατά την περ.α΄ στελέχωση, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του, συμπεριλαμβανόμενου του προσωπικού της παρ.2 του αρ.4 του ν.4674/2020. (εκεί προβλέπεται ότι «2. Οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, μπορούν να συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων. Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης και, σε περίπτωση έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Δήμαρχο. Αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα μονομελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήμο.»)

3.α) Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει την επάρκεια της ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 και εκδίδει πιστοποιητικό επάρκειας, το οποίο κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

β) Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, με ευθύνη του οικείου Δημάρχου οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται με συμβάσεις διαδημοτικής και διαβαθμιδικής συνεργασίας με Δήμους και Περιφέρειες, κατά το αρ.99 του ν.3852/2010.

4) Η εφαρμογή των Εγκυκλίων και των Οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για θέματα εφαρμογής της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας από τις ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική.

5) Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν, στην αρμόδια για τη πολεοδομία/χωροταξία Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος εντοπίζει ζητήματα νομιμότητας επί των πράξεων αυτών, ενημερώνει το οικείο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη διαδικασία των αρ.20 επ. του ν.4495/2017.

6) Οι διατάξεις του β’ εδαφίου της παρ.1 δεν κωλύουν τη λειτουργία των ΥΔΟΜ σε όλους τους Δήμους της χώρας από 1ης.11.2020.  

Εφόσον έως την 1η.11.2010 (προσοχή: το “2010” δεν είναι δικό μας λάθος, “2010” ψήφισε η Ν.Δ. και έτσι αναγράφεται στο ΦΕΚ) δεν έχουν τροποποιηθεί οι ΟΕΥ, οι ΥΔΟΜ λειτουργούν με την ελάχιστη στελέχωση της παρ.2 ή, εφόσον δεν την πληρούν, κατά την περ.β΄της παρ.3.

7) Η παρ.7 του αρ.10 του ν.4674/2020 καταργείται (εκεί η νυν Κυβέρνηση είχε ορίσει πως « 7. Η ισχύς των διατάξεων του αρ.97Α του ν.3852/2010 αναστέλλεται έως 31.12.2023»)