Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/11

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 20.11.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30π.μ. με θέματα:

  1. Ενημέρωση σχεδίου της υπ’ αρ. 104/2020 μελέτης, έγκριση  τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  2. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής με τους αναπληρωτές της για τη διενέργεια διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/16  και το άρθρο 24 του Ν. 4690/2020.